86) Sreća

 

Sretnik

 

1356. Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao Zapovjedniku pravovjernih: "Zaista je istinski sretnik onaj koji tebe voli i koji ti se pokorava."1

1357. Imam Ali, mir s njim: "Sretnik je onaj ko svoju pokornost Allahu učini iskrenom."2

1358. Imam Sadik, mir s njim: "Ne treba da se ubraja u sretnike onaj ko nije znalac."3

 

Šta donosi sreću

 

1359. Imam Ali, mir s njim: "Radite po znanju, bit ćete sretni!'"4

1360. Imam Ali, mir s njim: "Sjedi sa učenjacima i bit ćeš sretnik!"5

1361. Imam Ali, mir s njim: "U pridržavanju istine je sreća."6

1362. Imam Ali, mir s njim: "Ko svodi obračun sa svojom dušom, sretan je."7

1363. Imam Ali, mir s njim: "Ko izmori svoju dušu radi njenog pročišćenja, postat će sretnik, a ko je prepusti zadovoljstvima, bit će nesretnik i udaljen od Allaha."8

 

Šta se smatra srećom

 

1364. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Četiri stvari su čovjekova sreća: sjedenje s dobrim ljudima, dobrostivo dijete, valjana žena i okolnost da mu je mjesto sticanja prihoda u vlastitom gradu."9

1365. Imam Ali, mir s njim: "Sreća je za roba da mu u srcu nema mržnje ni zavisti."10

1366. Imam Ali, mir s njim: "Sreća je kada čovjek ima priliku da čini dobra djela."11

____________________

1 Emali-t-Tusi, 426/953.

2 Gureru-l-hikent, 1293. 

3 Tuhafu-l-'ukul, 364.

4 Gureru-l-hikem, 2479

5 Isto, 4717.

6 Isto, 6489.

7 Isto, 7887.       

8 Isto, 8246.

9 Nevadiru-r-Ravendi, 11. ,

10 Gurerii-l-hikem, 5803.

11 Isto, 9296.

 

 

Istinska sreća

1367. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je istinska sreća da se čovjeku djela okončaju sretno, a istinska nesreća je da se čovjeku djela okončaju nesretno."1

1368. Imam Ali, mir s njim: "Kada se djela budu predočavala Allahu Uzvišenom, pokazat će se istinska sreća i istinska nesreća."2

Najsretniji ljudi

1369. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najsretniji ljudi su oni koji imaju vezu s plemenitim ljudima."3

1370. Imam Ali, mir s njim: "Najsretniji ljudi su oni koji napuste prolazna zadovoljstva radi vječnih."4

1371. Imam Ali, mir s njim: "Najsretniji ljudi na Ovome svijetu su oni koji se uzdržavaju od onoga za šta znaju da im donosi štetu, a najnesretniji ljudi su oni koji slijede svoje strasti."5

1372. Imam Ali, mir s njim: "Najsretniji ljudi su oni koji se najviše odriču Ovoga svijeta."6

4 Gurtru-l-hikem, 3218.

5 Siffin, 108.

6 Gtireru-l-hikem, 3ÏOO.

1 Me'ani-l-ahbar, 345/}.

2 Gurent-l-hikern, 6223.

’ El-Bihar, 74/185/2.