79) Sedžda

 

Sedžda

 

1270. Imam Ali, mir s njim: ' Roba ništa ne približava Allahu Uzvišenom kao mnoštvo sedždi i rukua."1

1271. Imam Sadik, mir s njim: "Sedžde su vrhunac ibadcta Ademova potomstva."2

1272. Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Seida ibn Jesara: “Da li da činim dovu na sedždi ili rukuu?" “Čini dovu na sedždi, jer je rob najbliži Allahu na sedždi. Moli Allaha, dž.š., za Ovaj i Budući svijet!"3

 

Produživanje sedžde

 

1273. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ako želiš da te Gospodar proživi sa mnom, onda čini duge sedžde pred Allahom, Moćnim, Koji nema sudruga."4

1274. Imam Ali, mir s njim: "Produžite svoje sedžde! Nema teže stvari Iblisu od toga da vidi potomka Ademova kako Čini sedždu, jer je njemu bilo naređeno da je učini, ali se nije pokorio."5

1275. Imam Sadik, mir s njim: "Skupina ljudi je došla kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i rekla: 'O Božiji Poslanice, jamči za nas Džennet kod tvoga Gospodara.' Poslanik reče: 'Hoću, pod uvjetom da vi mene pomognete dugim sedždama.'"6

1276. Imam Sadik, mir s njim: "Ali ibn Husejn, mir s njim, bio je takav da kada bi pao na sedždu, ne bi dizao glavu sve dok mu znoj ne bi potekao."7

 

Tragovi sedžde

 

Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tlo."8

1277. Imam Ali, mir s njim: "Ne volim da se čovjeku vidi čisto čelo, a da na njemu nema traga od sedžde."9

__________________

1  Gureru-l-hikem, 10888

2 Ed-Da'awat,33/70

3 El-Bihar,85/131/6

4 Isto,85/164/12

5 El Hisal,616/10

6 Emali-t-Tusi,664/1389

7 El-Bihar,85/137/17

8 Et-Feth. 29.

9 El-Bihar,71/344/4 

 

1278. Imam Bakir, mir s njim: "Kod moga oca, mir s njim, na čelu je bilo ispupčenje od sedždi. Godišnje bi ga dva puta rezao, a svakoga puta je bilo pet žuljeva. Zato su ga i zvali Onaj koji ima žuljeve."

_______________

Ilelu-š-šerai233:1