77) Prošenje

 

Zabrana traženja od ljudi

 

I to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena da zarađuju pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog krajnjeg suzdržavanja i kreposti, imućni; poznat ćeš ih po izgledu njihovu, oni prošeci ne dodijavaju ljudima. A ono što od imetka drugima date - Allah sigurno za to zna.1

 

1234. Božiji Poslanik, s.a.v.a: O Ebu Zerr, izbjegavaj prositi jer je u tome trenutno poniženje i siromaštvo koje požuruješ te dugi obračun na Sudnjem danu.2

1235. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko mi se obaveže da neće tražiti od ljudi, ja mu jamčim Džennet" Sevban reče: "Ja." Nakon toga Sevban nije nikada ništa tražio od ljudi.3

1236. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema roba koji je sebi otvorio vrata traženja od ljudi, a da mu Allah nije otvorio sedamdeset vrata siromaštva."4

1237. Imam Ali, mir s njim: "Ko bude tražio ispunjenje svoje potrebe mimo Allaha, zaslužio je uskraćivanje."5

1238. Imam Hasan, mir s njim: "Zaista, iskanje i prosjačenje nisu dozvoljeni, osim u tri slučaja: visoke cijene krvarine, nepodnošljivog duga i smrtonosnog siromaštva."6

1239. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Prositi od ljudi za svoje potrebe poniženje je za život, donosi stid, umanjuje dostojanstvo i to je očigledno siromaštvo. Očito bogatstvo je malo tražiti od ljudi."7

1240. Imam Sadik, mir s njim: "Naši sljedbenici su oni koji ne traže od ljudi, pa makar i umrli od gladi."8

 

Upozorenje na traženje od ljudi kada čovjek nema potrebu

 

1241. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude prosio, a ne bude imao potrebu za tim, to će mu donijeti glavobolju i bol u stomaku."9

_______________________

1 El-Bekare, 273.

2 El-Fekih, 4/375/5762.

3 Kenzu-l-'ummal, 17142.

4 Džami'u-l-ahbar, 379/1061.

5 Gureru-l-hikem, 7993.

6 El-Bihar, 96/152/16.

7 Tuhafu-l-'ukul, 279.

8 Vesailu-š-ši'a, 6/309/15.

9 El-Bihar, 96/156/29.

 

1242. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Gospodara svoga uzimam za jamca da će svakoga ko bude tražio od ljudi, a ne bude imao potrebu, jednoga dana neka potreba istinski primorati da prosi od ljudi."1

1243. Imam Bakir, mir s njim: "Ko bude prosio od ljudi, a ne bude imao potrebu, unakaženog lica će susrest Allaha na Sudnjem danu."2

 

Poticanje na neovisnost o ljudima

 

1244. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko bude od nas tražio, mi ćemo mu udijeliti, a onoga ko ne traži ništa, Allah će učiniti imućnim."3

1245. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Da neko od vas uzme konopac i donese naramak suhih drva, potom ih proda i time sačuva svoj obraz, bolje je nego da moljaka od ljudi."4

 

Traženje dobra od dostojnih

 

1246. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Tražite dobro i izobilje od samilosnih u mome ummetu da biste živjeli pod njihovom zaštitom."5

1247. Imam Ali, mir s njim: "Dostojanstvo lica tvoga je postojano, ali ga traženje ruši. Zato gledaj pred kim ga rušiš!"6

1248. Imam Ali, mir s njim: "Lakše je propustiti potrebu nego je tražiti od nedostojne osobe."7

 

Adab traženja

 

1249. Imam Sadik, mir s njim: "Ne traži od onoga za koga strahuješ da će ti uskratiti."8

1250. Imam Sadik, mir s njim: "Troje donosi uskraćivanje: dodijavanje u traženju, ogovaranje i ismijavanje."9

 

Zabrana odbijanja prosjaka

 

A na prosjaka ne podvikni.10

 

1251. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne odbijajte molbu prosjaka, jer da prosjaci ne lažu, ne bi se spasio onaj ko ih odbija."11

_____________________

1 El-Bihar, 96/158/37.

2 Isto, 96/155/26.

3 El-Kafi, 2/138/2.

4 El-Bihar, 96/158/37.

5 Isto, 96/160/38.

6 Nehdžu-l-belaga, izreka 346.

7 Isto, izreka 66.

8 A'lamu-d-din, 304.

9 Tuhafu-l-'ukul, 321.

10 Ed-Duha, 10.

11 El-Bihar, 96/158/37.

 

1252. Imam Ali, mir s njim: "Pogledaj u prosjaka, pa ako ti se srce smiluje za njim, udijeli mu, jer je iskren."1

1253. Imam Ali, mir s njim: "Nte vraćaj prosjaka praznih ruku! Ako ništa, udijeli mu pola zrna grožđa ili hurme."2

1254. Imam Ali, mir s njim: "Me stidi se što daješ malo, jer je uskraćivanje još manje od toga."3

1255. Imam Husejn, mir s njim: "Čovjek sa potrebom nije sačuvao svoje dostojanstvo zbog traženja, zato ti sačuvaj svoje dostojanstvo ne odbijajući ga!"4

1256. Imam Bakir, mir s njim: "Kada bi onaj koji traži znao šta je u traženju, nikada ne bi ni od koga tražio ništa, a kada bi moljeni znao šta je u uskraćivanju, nikad ne bi nikoga odbio!"5

1257. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista, uvijek kada me neko upita za ispunjenje svoje potrebe ja požurim da je ispunim iz straha da on više ne bi imao potrebu za tim i da moja pomoć ne bude zakašnjela."6

1258. Imam Sadik, mir s njim: "Nahranite trojicu ljudi, a potom ste slobodni. Ako želite da povećate broj, povećajte, ah inače ste izvršili obavežu toga dana."7

1259. Preneseno od imama: "Mi udjeljujemo i onima koji ne zaslužuju, strahujući da ne odbijemo onoga koji ima pravo na pomoć."8

_________________

1 Nevadiru-r-Ravendi, 3.

2 Tuhafu-l-'ukul, 172.

3 Nehdžu-l-belaga, izreka 67.

4 Kešfu-l-gumme, 2/244.

5 Tuhafu-l-'ukul, 300.

6 Ujunu ahbari-r-Rida, 2/179/2.

7 Uddetu-d-da‘i, 91.

8 El-Bihar, 96/159/37.