60) Zadovoljstvo sudbinom

 

985. Imam Ali, mir s njim: "Najbolji drug je zadovoljstvo."1

986. Imam Hasan, mir s njim: "Ko se pouzda u lijepi Allahov izbor, ne žudi za stanjem koje Allah nije za njega odabrao."2

987. Imam Hasan, mir s njim: "Kako može vjernik biti vjernik, a da negoduje zbog svoga udjela i da svoj položaj smatra beznačajnim, kada je njegov Vladar i Sudija Allah?"3

988. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Najviši stepen isposništva (zuhda) je najniži stepen bogobojaznosti. Najviši stepen bogobo-jaznosti je najniži stepen čvrstog uvjerenja (jeqïna). Najviši stepen čvrstog uvjerenja je najniži stepen zadovoljstva (rida).4

989. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Zadovoljstvo neugodnom sudbinom najviši je stepen čvrstog uvjerenja."5

990. Imam Sadik, mir s njim: "Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije za događaj koji bi prošao rekao: 'Da se nije desilo tako."'6

991. Imam Sadik, mir s njim: "Vrhunac pokornosti Allahu je zadovoljstvo onim što je Allah učinio, bilo u onome što rob voli ili onome što mrzi."7

 

Ono sto donosi zadovoljstvo

 

992. Imam Ali, mir s njim: "Temelj zadovoljstva je čvrsto povjerenje u Allaha."8

993. Imam Sadik, mir s njim: "Najviše zna o Allahu najzadovoljniji Božijom odredbom."9

 

Plodovi zadovoljstva

 

994. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada Allah zavoli roba, On ga stavi na iskušenje, pa ako ispolji strpljivost, odlikuje ga, a ako ispolji zadovoljstvo Božijim odredbama, odabire ga za Sebe."10 

____________________

1 Nehdžu-l-belaga, izreka 4.

2 El-Bihar, 78/106/6.

3 Isto, 43/351/25.

4 El-Kafi, 2/128/4.

5 Et-Temhie, 60/131.

 

_____________________

6 El-Bihar, 71/157/75.

7 Isto, 71/139/28.

8 Gureru-l-hikem, 3805.

9 El-Bihar, 71/158/75.

10 Isto, 82/142/26.

 


995. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Budi zadovoljan udjelom koji ti je Allah dao da bi bio najimućniji od ljudi."1

996. Imam Ali, mir s njim: "Zadovoljstvo dokida tugu."2

997. Imam Ali, mir s njim: "Najugodniji život ima onaj čovjek koji je zadovoljan onim što mu je Allah dodijelio."3

998. Imam Hasan, mir s njim: "Jamčim da će se Allah onome ko u srcu nema pomisli, osim zadovoljstva, sigurno odazvati kada Mu se obrati."4

999. Imam Sadik, mir s njim: "Radost i udobnost su u zadovoljstvu i čvrstom uvjerenju, a tuga i briga su u sumnji i nezadovoljstvu."5

 

Plodovi nezadovoljstva

 

1000. Imam Sadik, mir s njim: "Ko nije zadovoljan onim što mu je Allah, dž.š., dodijelio, okrivljuje Allaha u pogledu Njegove odredbe."6

1001. Imam Sadik, mir s njim: "Ko je zadovoljan Božijom odredbom, odredba će ga zadesiti i bit će nagrađen, a ko bude nezadovoljan odredbom, odredba će ga zadesiti, ali Uzvišeni Allah će poništiti njegovu nagradu."7

____________________

 

1 El-Bihar, 69/368/4.

2 Gureru-l-hikem, 410.

3 Isto, 3397.

4 El-Bihar, 71/159/75.

5 Isto, 71/159/76.

6 Isto, 78/202/33.

7 Isto, 71/139/26.