46) Poniženje

 

758. Imam Ali, mir s njim: "Zadovolji se malim, a ne ponižavaj se!"1

759. Imam Ali, mir s njim: "Smrt da, ali poniženje nikad! Zadovoljiti se malim da, ali moljakanje nikad!"2

760. Imam Ali, mir s njim: "Trenutak poniznosti ne vrijedi vječne časti!"3

761. Imam Ali, mir s njim: "Allahu moj, daj da moja duša bude prva od dobra koje Ti uzimaš od mene i prvi zalog iz blagodati Tvojih meni povjerenih!"4

762. Imam Husejn, mir s njim: "Smrt sa čašću bolja je od života u poniženju." Na dan šehadeta izgovarao je stihove:

Smrt je bolja od poniženosti,

A poniženost je preča od ulaska u Džehennem.

Tako mi Allaha, ni poniženost, ni Džehennem pristupa meni nemaju.5

 

Vjerniku ne treba da se ponižava

 

763. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko pokorno pristane na poniženje, nije od nas, od Ehli-bejta."6

764. Imam Sadik, mir s njim: "Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, dopustio je vjerniku slobodan izbor u svemu, osim u njegovom poniženju."7

765. Imam Sadik, mir s njim: "Vjerniku ne treba da se ponizi." Neko je pitao: "Kako se vjernik ponižava?" Imam reče: "Prihvati se nečega što nije u njegovoj moći i time se ponizi."8

 

Ono što donosi poniženje

 

766. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada ljudi postanu škrti na dinaru i dirhemu i svoju prodaju budu obavljali na pozajmicu i posvete se svojim kravama i ovcama, a zanemare borbu na Božijem putu, Allah će im poslati poniženje koje neće dići sa njih dok se ne vrate svojoj vjeri."9

_____________________________

 

 

1 Gureru-l-hikem, 362.

2 Nehdžu-l-belaga, izreka 396.

3 ,Gureru-l-hikem, 5580.

4 govor 245.

5 El-Bihar, 44/192/4.

6 Tuhafu-l-'ukul, 58.

7. 5/63/3.

8 Miskatu-l-envar, 245.

9 Kenzu-l-'ummal, 10504.

 

767. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najjadniji od ljudi je onaj ko omalovažava druge."1

768. Imam Ali, mir s njim: "Ljudi iz straha od poniženja žure u poniženje."2

769. Imam Ali, mir s njim: "Ko obznanjuje svoju nevolju, pristaje na poniženje."3

770. Imam Bakir, mir s njim: "Nema poniženja kao što je pohlepa."4

771. Imam Sadik, mir s njim: "Ko voli život ovosvjetski, ponizio se."5

772. El-Bihar: U jednoj predaji stoji: "Požalio se čovjek Imamu na svoga komšiju, a on mu reče: 'Strpi se!' Čovjek reče: 'Ljudi mi pripisuju poniženje.' Imam reče: 'Ponižen je onaj ko čini nepravdu.'"6

___________________

1. El-Bihar, 75/142/2.

2. Gureru-l-hikem, 2172.

3. Tuhafu-l-'ukul, 201.

4. Isto, 286.

5. El-Hisal 120/00.

6. El-Bihar, 78/205/46.