45) Sjećanje na Boga (Zikr)

 

Vrijednost sjećanja  na Boga

 

O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, biće izgubljeni. 1

 

701. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista, ničemu ne daji prednost pred sjećanjem na Allaha, jer je On rekao: Zaista je sjećanje na Allaha najveći zikr. 2

702. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema dražeg djela Uzvišenom Allahu, niti djelotvornijeg za izbavljenje roba od svega lošeg na Ovome i Onome svijetu, od sjećanja na Allaha." Neko je upitao: "Čak ni borba na Allahovom Putu?" Poslanik reče: "Da nije sjećanja na Allaha, ne bi bila ni naređena borba."3

703. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanje na Allaha je slast zaljubljenika."4

704. Imam Ali, mir s njim: "Zikr je da budeš u društvu s Voljenim."5

705. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanje na Allaha je narav svakog dobročinitelja i svojstvo svakog vjernika."6

 

Poticanje ne često sječanje na Allaha

 

O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,i ujutro i navečer Ga veličajte.7

 

706. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čvrsto se drži učenja Kur'ana i sjećanja na Allaha jer je to tebi spomen na Nebesima, a svjetlo na Zemlji."8

707. Imam Ali, mir s njim: "Ko se sjeća Allaha u tajnosti, zaista mnogo se sjeća Allaha."9

708. Imam Sadik, mir s njim: "Sjećaj se Allaha koliko god možeš u svakom trenutku dana i noći, jer je Allah zapovijedio da Ga se mnogo sjeća!"10

709. Imam Sadik, mir s njim: "Tesbih hazreti Fatime Zehre, mir s njom, primjer je čestog spominjanja o kojem Allah, dž.š., kaže: Cesto Allaha spominjitel"11 

__________________________

1. El-Munafikun, 9 

2. El-Bihar, 77/107/1.

3. Kenzu-l-'ummal, 3931.

4.Gureru-l-hikem, 670.

5.Isto, 322.

6.Isto, 5173.

___________________________

7.El-Ahzab, 41-42.

8.El-Hisal, 525/13.

9.El-Bihar, 93/342/11.

10.El-Kafi, 8/7/1.

11.Isto, 2/500/4.


 

Poticanje na trajno sjećanje na Allaha

 

710. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ne protekne trenutak sinu Ademovom u kojem se ne sjeti Allaha, a da neće zažaliti za tim trenutkom na Sudnjem danu."1

711. Imam Ali, mir s njim, u dovi mjeseca Ša'bana: "Allahu moj! Na-dahni me da Te spominjem Tvojim spomenom i podrži moju težnju da se radujem zbog pobjede Tvojih imena i mjesta Tvoje svetosti!"2

712. Imam Ali, mir s njim: "Molim Te da blagosloviš Muhammeda i njegovu porodicu i da me učiniš od onih koji se stalno sjećaju Tebe i koji ne krše zavjet!"3

 

Sjećanje na Allaha je pohvalno u svakom stanju

 

U stvaranju Nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju.4

713. Imam Ali, mir s njim, u jednoj od oporuka svome sinu Hasanu, kada mu se smrt približila: "Sjećaj se Allaha u svim stanjima!"5

714. Imam Sadik, mir s njim: "Musa, âfs., je rekao: 'O Gospodaru moj, ja budem u stanju u kojem Tebe smatram većim od toga da Te spominjem/ Gospodar reče: 'O Musa, sjećaj Me se u svim stanjima!'"6

 

Oni koji spominju Allaha

 

715. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onaj koji se sjeća Allaha među nemarnim je poput borca među bjeguncima."7 

716. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svi će umrijeti žedni, osim onoga koji se sjećao Allaha.8

717. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada se Musa ibn Imran obratio svome Gospodaru, rekao je: 'O Gospodaru moj, da Si daleko od mene pa da Te zazivam, ili da Si blizu pa da šapućem s Tobom?' Allah, dž.š., spusti objavu: 'Ja sam sagovomik onome ko Me se sjeća.'"9

718. Imam Ali, mir s njim: "Koga zaokuplja sjećanje na Allaha, Allah učini spomen na njega ugodnim."10

___________________________

1 Kenzu-l-'ummal,1819;El-Mu'džemu-l-eosat,8316.              6 El-Bihar, 80/176/21.

2 El-Bihar, 94/98/13.                                                                  7 Mekarimu-l-ahlak, 2/373/2661.

3 Isto, 94/99/13.                                                                         8 El-Bihar, 81/240/26.

4 Ali 'Imran, 190-191.                                                                 9 Isto, 93/153/11.

5 Emali-t-Tusi, 8/8.                                                                    10 Gureru-l-hikem, 8235. 

 

719. Imam Ali, mir s njim: "Onaj ko spominje Uzvišenog Allaha Njegov je sagovomik."1

720. Imam Bakir, mir s njim: "Vjernik je stalno u namazu sve dok se sjeća Allaha, bilo da stoji, sjedi ili leži. Allah Uzvišeni kaže: Oni koji spominju Allaha stojeći, sjedeći i ležeći."2

721. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista grom ne pogađa onoga koji spominje Allaha, dž.š."3

 

Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti

 

Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!4,

 

722. Imam Sadik, mir s njim: "Uzvišeni Allah je rekao: ZO sine Ade-mov, sjeti Me se u sebi, da bih se Ja tebe sjetio u Sebi! O sine Ademov, sjeti Me se u osami, da bih se Ja tebe sjetio u osami! O sine Ademov, sjeti Me se među skupinom ljudi, da bih se Ja tebe sjetio u društvu boljem od tvoga društva!'"5

 

Plodovi sjećanja na Allaha

 

One koji vjeruju i čija se srca, kada se Allah spomene, smiruju - a srca se, zaista, kada se Allah spomene, smiruju!6

723. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sjećanje na Allaha je lijek za srce."7

724. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se često sjeća Allaha, sigurno je udaljen od licemjerstva."8

725. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko se često sjeća Allaha, On ga voli."9

726. Imam Ali, mir s njim: "Onome ko oživi svoje srce stalnim sjećanjem na Allaha, djela su dobra, i javna, i skrivena."10

727. Imam Ali, mir s njim: "Korijen preobrazbe srca je zaokupljati ga sjećanjem na Allaha."11

728. Imam Ali, mir s njim: "Ko spominje Uzvišenog Allaha, Allah mu oživljava srce i prosvjetljuje mu razum i misao."12 

729. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanje na Allaha je hrana duše i druženje s Voljenim."13

730. Imam Ali, mir s njim: "Držite se sjećanja na Allaha jer je to svjetlo za srce."14

__________________________

1. Gureru-l-hikem, 5159.

2. Emali-t-Tusi, 79/116.

3. Emali-s-Saduk, 375/3.

4. El-Bekare, 152.

5. El-Bihar, 93/158/31.

6. Er-Ra'd, 28.

7. Kenzu-l-'ummal, 1751.

_________________________

8. El firdervs,3/564/5768

9. El BIhar,93/160/39

10. Gureru-l-hikem,8872

11. Isto,3083

12. Isto,8876

13. Isto,5166

14. Isto 6103


 

731. Imam Ali, mir s njim: "Stalni zikr prosvjetljuje srce i misao."1

732. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, učinio da sjećanje na Njega čisti srca. Ona zahvaljujući tome čuju nakon što su bila gluha, vide nakon što su bila slijepa i pokoravaju se nakon što su bila neposlušna."2

733. Imam Ali, mir s njim, u dovi: "O Ti Čije ime je lijek i spominjanje Kojeg je iscjeljenje."3

734. Imam Ali, mir s njim: "Zikr je ključ bliskosti."4

735. Imam Ali, mir s njim: "Kada vidiš da ti je Allah, Hvaljeni i Uzvišeni, sjećanje na Njega učinio bliskim, sigurno te voli, a kada vidiš da te je Allah učinio bliskim sa stvorenjima i udaljenim od sjećanja na Njega, sigurno te ne voli."5

736. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanje na Allaha progoni šejtana."6

737. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanje na Allaha je glačalo prsa i smiraj srca."7

738. Imam Ali, mir s njim: "Sjećanje na Allaha daruje širinu prsima."8

 

Poticanje na sjećanje na Allaha na posebnim mjestima

 

Pri suočavanju s neprijateljem

 

O vjernici, kadase^ kakvom četom sukobite, ^mjiêli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli sta želite.9

739. Imam Ali, mir s njim: "Kada se suočite sa neprijateljem na poprištu borbe, umanjite govor, a uvećajte spominjanje Allaha, dž.š.!"10

 

Pri ulasku na pazar

 

740. Imam Ali, mir s njim: "Često spominjite Allaha, dž.š., kada uđete na pazar, a ljudi su zaokupljeni poslom, jer je to nadoknada za grijehe, uvećanje dobrih djela, i nećete biti upisani u nemarne."11

Pri odlučivanju, presuđivanju i podjeli

741. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Spomeni Allaha pri odluci kada je doneseš, pri govoru kada sudiš, te kada nešto dijeliš.12

____________________________

1. Gureru-l-hikem, 5144.

2. Nehdzu-l-belaga, govor 222.

3. Ikbalu-l-a'mal, 3/337

4. Gureru-l-hikem, 541.

5. Isto, 4040-4041

6. Isto, 5162.

 

____________________________

7. Isto, 5165.

8. Isto, 835.

9. El-Enfal, 45.

10. El-Hisal, 617/10.

11. Isto, 614/10.

12. El-Bihar, 77/171/7.

 


U srdžbi

 

742. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Objavio je Allah jednom od Svojih poslanika: 'O sine Ademov! Sjeti Me se u svojoj srdžbi, Ja ću se sjetiti tebe u Mojoj srdžbi i neću te uništiti s drugima!"'1

U samoći i pri zadovoljstvima

743. Imam Bakir, mir s njim: "U Tevratu je zapisano: 'O Musa, sjeti Me se kada si u samoći i kada si u radosti zadovoljstva, da bih se Ja tebe sjetio kada si nemaran!'"2

 

Zbilja zikra

 

744. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko je pokoran Allahu, dž.š., time Njega i spominje, koliko god da malo klanja, posti i uči Kur'an."3

745. Imam Sadik, mir s njim, o Allahovim riječima: A sjećanje na Allahaje najveći zikr: "To je sjećanje na Allaha kod dozvoljenog i zabranjenog."4

746. Imam Sadik, mir s njim: "Dva su oblika zikra: iskreni zikr, koji je saglasan sa srcem i odbijajući zikr, koji odbija svaku misao, osim Njega."5

747. Imam Sadik, mir s njim: "Ako se Sjećaš Allaha, znaj da je to zbog toga što se On tebe sjeća. On se tebe sjeća, a nema potrebe za tobom. Prema tome, Njegovo sjećanje na tebe je važnije, čeznutlji-vije, potpunije i brže nego tvoje sjećanje na Njega... Zato, ko god hoće da se prisjeti Uzvišenog Allaha, neka zna da neće biti kadar da Ga se sjeti, sve dok se Uzvišeni Allah ne sjeti njega davanjem moći i uspjeha u tome."6

748. Imam Rida, mir s njim: "Ko spominje Allaha, a ne žuri ka susretu s Njim, sam je sebe ismijao."7

 

Šta uzrokuje postojanost sjecanja na Allaha?

 

749. U hadisu o Miradžu: "O Ahmede! Stalno se sjećaj Mene!" Poslanik reče: "Kako ću se stalno sjećati Tebe?" Uzvišeni reče: "Povučenošću od ljudi, odvratnošću prema slatkom i kiselom, i oslobođenošću želuca i kuće tvoje od Ovoga svijeta."8

750. Imam Ali, mir s njim: "Ko voli nešto, spominje to jezikom."9

_____________________________

1 El-Bihar, 75/321/50                                                                         

2 Emali-s-Saduk, 210/6                                                                  

3 El-Bihar, 77/86/3; El-Mu'džemu-l-kebir, 18264.                                  

4 Nuru-s-sekalejn, 4/162/61                                                 

5 El-Bihar, 93/159/33.

6. Isto, 93/158/33.

7. Isto, 78/356/11.

8 Isto, 77/22/6.

9 Gureru-l-hikem, 7851.

 

 

Prepreke sjećanju na Allaha

 

O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha! A oni koji to učine, bit će izgubljeni.1

Sejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa hoćete li se okaniti?2

751. Imam Ali, mir s njim: "Među grijesima nema većega od slijeđenja strasti, zato joj se ne pokoravajte da vas ne odvrati od Allaha!"3

752. Imam Ali, mir s njim: "Sve što odvraća od sjećanja na Allaha ubraja se u kockanje."4

753. Imam Ali, mir s njim: "Sve što odvraća od sjećanja na Allaha, od Iblisa je."5

754. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Obilna ishrana, slabost volje, opijenost sitošću i zaslijepljenost vlašću čine čovjeka sporim u djelu i zaboravnim za sjećanje na Allaha."6

 

Učinci zanemarivanja sjećanja na Allaha

 

A onaj ko se okrene od sjećanja na Mene, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.7

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao Mi ćemo sejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati.8

I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.9

755. Imam Ali, mir s njim: "Ko zaboravi na Allaha, Hvaljenog i Slavljenog, Allah učini da on sam sebe zaboravi i srce mu oslijepi."10

 

Skriveni zikr

 

I spominji Gospodara svoga ujutro i navečer u sebi, ponizno, sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran!11

756. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbolji zikr je onaj skriveni."12

757. Imam Bakir i Imam Sadik, mir s njima: "Melek ne zapisuje ništa, osim onoga šta čuje. Allah, dž.š., je rekao: I spominji Gospodara svoga u sebi! Niko ne zna nagradu za ovaj skriveni zikr Allahovog roba, osim Uzvišenog Allaha."13

_________________________

Ez-Zuhruf, 36.

1 El-Munafikun, 9.

2 El-Maide, 91.

3 Gureru-l-hikem, 7520.

4 El-Bihar, 73/157/2.

5 Tenbihu-l-havatir, 2/170.

6 El-Bihar, 78/129/1.

10

11

12

El-Hašr, 19.

Gureru-l-hikem, 8875.

El-A'raf, 205.

Kenzu-l-'ummal, 1771; Musnedu Ahmed ibn Haribel, 1477.

13. El-Bihar, 5130217.