31) Cudoređe

 

314. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Islam je lijepa ćud."1

315. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Lijepa ćud je pola vjere. "2

316. Imam Ali, mir s njim: "Zaglavlje vjernikove knjige je njegovo lijepo ponašanje."3

317. Imam Ali, mir s njim: "Lijepa ćud je korijen svakog dobra."4

318. Imam Sadik, mir s njim: "Nema ugodnijeg života od lijepog držanja."5

 

Sta proizlazi iz lijepog ponašanja

 

319. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Rob, koliko god da je slab u ibadetu, svojim lijepim ponašanjem dosegnut će visoke stepene i počasne položaje na Onome svijetu."6

320. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Čovjek lijepog držanja ima nagradu čovjeka koji danju posti, a noću klanja. "7

321. Božiji Poslanik, s.a.v.a.; "Nema teže stvari na vagi od lijepe naravi."8

322. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Meni najdraži i položajem najbliži od vas na Sudnjem danu je onaj ko je imao najljepšu ćud i ko je bio najponizniji."9

323. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Vjernik najsavršenijeg vjerovanja je onaj čije je moral najljepši. 10

 

Objašnjenje ćudoređa

 

324. Imam Ali, mir s njim: "Ljepota ćudoređa je u sljedećem: izbjegavanju zabranjenog, traženju dopuštenog i osiguravanju blagodati i blagostanja porodici."11

325. Imam Ali, mir s njim: "Nazivanje selama je dio lijepog ponašanja."12

_______________________                                                                                       

 

1. Kenzu-l-'ummal, 5225.                           

2. El-Hisal, 30/106.                                                    

3. El-Bihar, 71/392/59.                                                              

4. Gureru-l-hikem, 4857.                                                      

5. 'Ilelu-š-šerai', 560/1.                                                       

6 El-Mehadždžetu-I-bejda', 5/93; El-Mu'džemu--l-kebir, 754.  

7. El-Kafi, 2/100/5. 

8. Ujunu ahbari-r-Rida, 2/37/98; Sunenu Ebi Davud, 4166.

9. El-Bihar, 71/385/26. 

10. Emali-t-Tusi, 140/227: Sunenu Ebi Davud, 4062.

11. El-Bihar, 71/394/63.

12. Gureru-l-hikem, 3404.


 

326. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o granicama  značenju lijepog ponašanja: "Da budeš blag, da ti govor bude čist i učtiv i da brata susrećeš veseo."1

 

Uzvišena ćud

 

327. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Allah voli uzvišenu ćud, a gnuša se niske ćudi."2

328. Imam Ali, mir s njim: "Držite se plemenite ćudi jer je ona uzrok visokog položaja. Čuvajte se niske ćudi jer ona ponižava pleme- nita čovjeka i odnosi čast."3

329. Imam Ali, mir s njim: "Ustrajte u sticanju plemenitog ponašanja."4

 

Tumačenje plemenite ćudi

 

330. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Zaista sam ja poslan da upotpunim plemenitu ćud."5

331. Imam Sadik, mir s njim: "Uzvišeni Allah je isključivo Poslaniku, s.a.v.a., pripisao plemenitu ćud. Zato sami sebe iskušajte! Ako nađete u sebi ove ćudi, zahvalite se Allahu i tražite za sebe još više plemenite ćudi." Potom je nabrojao deset osobina ove ćudi:čvrsto uvjerenje, skromnost, strpljivost, zahvala, blagost, čednost,darežljivost, revnost, hrabrost i čovječnost. "6

332. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o plemenitoj naravi:

"Oprost onome ko ti je učinio nepravdu, uspostavljanje veza sa onim ko ih prekida sa tobom, udjeljivanje onome ko ti uskraćuje i istinit govor, čak i kada je protiv tebe."7

 

Najplemenitija osobina

 

333. Imam Ali, mir s njim: "Najplemenitija osobina je požrtvovanost."8

334. Imam Ali, mir s njim: "Najplemenitija osobina je oprost moćnoga i velikodušnost siromaha."9

335. Imam Ali, mir s njim: "Najveća plemenitost je da čovjeku upotpuniš blagodat."10

________________________________________________________________________________________

1. Me'ani-l-ahbar, 253/1.                                                                6. Emali-s-Saduk, 184/8.

2 Kenzu-l-'ummal, 5180.                                                                7. Me'ani-l-ahbar, 191/1.

3 El-Bihar, 78/53/89.                                                                       8. Gureru-l-hikem, 4953.

4. Gureru-l-hikem, 4712.                                                                 9. Isto, 3165.

5. Kenzu-l-'ummal, 5217; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra,                   10.Isto, 2983.

20571.

 

 

Plodovi lijepog ponašanja

 

336. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Lijepo ponašanje osnažuje ljubav."1

337. Imam Ali, mir s njim: "Uljepšaj svoje ponašanje, Allah će ti olakšati obračun. "2

338. Imam Sadik, mir s njim: "Lijepo ponašanje uvećava opskrbu. "3

339. Imam Sadik, mir s njim: "Dobročinstvo i lijepo ponašanje unapređuju kuće i produžavaju živote."4

340. Imam Sadik, mir s njim: "Lijepo ponašanje topi grijehe kao što Sunce topi led."5

 

Loša ćud

 

341. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Loša narav je neoprostiv grijeh."6

342. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Rob će zbog svoga lošeg ponašanja dosegnuti najniže stepene Džehennema. "7

343. Božiji Poslanik, s.a.v.a. kada mu je rečeno za jednu ženu da danju posti, a noću ibadeti, ali je loše naravi i svoje komšije uznemirava jezikom: "Nema dobra u njoj, ona je od stanovnika Džehennema!"8

344. Imam Ali, mir s njim: "Loša narav je nesnosan i nesretan život i kazna za dušu."9

345. Imam Sadik, mir s njim: "Zaista, loša narav kvari djelo kao što sirće kvari med. "10

 

Posljedice loše čudi

 

346. Imam Ali, mir s njim: "Onaj ko ima lošu narav, dojadit će svojoj porodici." 11

347. Imam Ali, mir s njim: "Onome ko se teško savladava, umanjuje se mir."12

348. Imam Ali, mir s njim: "Onome ko bude loše naravi umanji se opskrba."13

349. Imam Sadik, mir s njim: "Meso porađa meso. Onome ko četrdeset dana nije jeo meso pokvari se narav."14

________________________                                                            _______________________________

1. El-Bihar, 77/148/71.                                                     

2. Emali-s-Saduk, 174/9.                                           

3. El-Bihar, 71/396/77.                                                         

4. Isto, 71/395/73.                                                        

5. El-Kafi, 2/100/7 i 9. 

6. El-Mehadždžetu-l-bejda', 5/93.                                      

7. Isto

 

8. El-Bihar, 71/394/63. 

9. Gureru-l-hikem, 5639.

10. EI-Kafi, 2/321/1.

11. Gureru-l-hikem, 8595.   

12. Isto, 9192.

13. Isto, 8023.    

14. EI-Kafi, 2/321/1.  

 


Najbolje ponašanje

 

350. Imam Ali, mir s njim: "Najplemenitiji ahlak je velikodušnost, a pravednost donosi još obuhvatniju korist."1

351. Imam Ali, mir s njim: {U najčasnije ponašanje spadaju poniznost,blagost i dobroćudnost."2

352. Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o najboljem ponašanju: "Strpljivost i velikodušnost."3

 

Odnos nekih ćudi sa drugima

 

353. Imam Ali, mir s njim: "Ako neko ima lijepu osobinu koja je poznata, onda očekujte i druge, njoj slične."4

354. Imam Sadik, mir s njim: "Plemenite osobine su međusobno povezane."5

_________________________

1. Gureru-l-hikem, 3219.                                        

2. "Isto, 3223.                                                         

3. El-Bihar, 36/358/228.

4. Nehdžu-l-belaga, izreka 445.

5. Emali-t-Tusi, 301/597.