2) Dobročinstvo

 

Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeluje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite,On vas savjetuje.1

 

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Srca su sklona ljubavi prema onome ko nam učini dobro i mržnji prema onome ko učini zlo."2

5. Imam Ali, mir s njim: "Čvrsto se drži dobročinstva, jer je to najbolji usjev i roba najveće dobiti."3

6. Imam Ali, mir s njim: "Zaista je robovima dobročinstvo divna Zaliha za proživljenje!"4

7. Imam Ali, mir s njim: "Zekat za pobjedu je dobročinstvo."5

8, Imam Ali, mir s njim: "Ko čini mnogo dobra, njegova braća ga vole."6

9. Imam Ali, mir s njim: "Srcima se vlada dobročinstvom. "7

 

Dobročinstvo prema onome ko učini zlo

 

10. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Učini dobročinstvo onome ko tebi učini loše djelo!"8

11.  Imam Ali, mir s njim: "Tvoje dobročinstvo neprijateljima i onima koji ti žele zlo više ostavlja traga na njih od tvoga zlodjela, i ono je povod da se poprave."9

 

Objašnjenje dobročinstva

 

13. Tefsir Nuri-s-sekalejn o Božijim riječima: Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela: Prenosi se da je Božiji Poslanik,s.a.v.a., upitan o dobročinstvu, odgovorio: "Da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, a ako ti Njega ne vidiš, On tebe vidi."10

___________________________

1. En-Nahl, 90. 

2. Tuhafu-l-'ukul, 37.

3. Gureru-l-hikem, 6112.

4. Isto, 9912

5. Isto 5450

6.Isto 7473

7. Isto 4339

8. Kenzu-l-fevaid li-l-Keradžeki, 2/31.

9. Gureru-l-hikem, 3637.

10. Nurus-s-sekalejn, 1/553/579.

 

Ko učini dobro djelo, učinio ga je za sebe

 

Ako činite dobro — sebi ga činite, a ako činite zlo — činite ga na svoju štetu.'1

 

13. Imam Ali, mir s njim: “Zaista, ako ucinis dobro, time si svoju dusu oplemenio i sebi si ucinio dobro. Ako ucinis lo, sebe si ponizio i sebi si Stetu nanio.”2

 

Učinak dobročinstva mnogobožaca

 

14. Selman ibn Amir Ed-Dabbejj: “Rekao sam: ‘O Božiji Poslaniče,otac mi je ugošćavao ljude, iskazivao poštovanje komšijama, ispunjavao ugovore i pomagao u nesrecama. Kakvu on korist ima od toga?’ Poslanik je pitao: ‘Da li je on bio mnogobozac?’ Rekao sam: ‘Da.’ Poslanik je rekao: ‘Neće imati koristi od toga. Medutim, oni koji ostaju nakon njega nikada ne¢e imati teškoca, neće biti poniženi i neče biti u neimaštini.”3

______________________

1. El-Isra, 7

2. Gureru-l-hikem, 3808.

3. Kenzu-l-‘ummal, 16489.