123) Starost

 

 

Allah je taj koji vas nejakim stvara. i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara Šta hoće; On sve zna i sve može.'1

 

173S. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "I starac se osjeća mladim u pogledu svoje prisne ljubavi, dugog života i mnoštva imetka."2

1739. Imam Ali, mir s njim: "Sijeda kosa je izaslanik smrti."3

1740. Imam Ali, mir s njim: "Sijeda kosa je dovoljna opomena."4

1741. Imam Ali, mir s njim: "Ozbiljnost starosti draža mi je od mladalačke živosti."5

1742. Imam Ali, mir s njim: "Kada razuman čovjek ostari, podmladi mu se razum, a kada neznalica ostari, podmladi mu se neznanje."6

1743. Imam Bakir, mir s njim: "Ibrahim, a.s., jednoga dana je na svojoj bradi uočio sijedu vlas. Potom je rekao: 'Neka je hvala Gospodaru svjetova, Koji me je uzdigao do ove životne dobi, a ni na trenutak mu nisam učinio grijeh!"7

1744. Imam Sadik, mir s njim: "Nisam vidio ništa da brže stiže nečemu kao sijeda vlas vjerniku. Bijela vlas za vjernika je čast na Ovome svijetu i blistava svjetlost na Sudnjem danu. Time je Allah, dž.š., uzvisio Svoga prijatelja, Ibrahima, a.s., koji je na to rekao: 'Šta je ovo moj Gospodaru?' Gospodar reče: 'To je čast.' Ibrahim, a.s., reče: 'Moj Gospodaru, uvećaj mi moju čast!"'8

 

Poticanje na poštivanje starijih

 

1745. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Iskazivanje poštovanja prema sijedome muslimanu je poštivanje Allaha."9

1746. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Poštivanje starca iz moga ummeta je poštivanje mene."10

1747. Imam Sadik, mir s njim: "Uvažavajte svoje starije i održavajte rodbinske veze."11

1748. Imam Sadik, mir s njim: "Nije od nas onaj koji ne uvažava naše starije i koji nije milostiv prema našim mladim!"12

 

_________________

1 Er-Rum, 54.

2 El-Bihar,77/174/9. 

3 Gureru-l-hikem, 1202.

4 Isto, 7019.

5 Isto. 10099

6 Isto, 4169-4170.

7 Ilelu-š-šerat,104/2

8 E,qli-t-Tusi, 699/1492.

9 El-Kafi, 2/165/1.

10 Kenzu-l-ummal, 6013.

11 El kafi,2/165/3.

12 Isto, 2/165/2.