116) Nesreća

 

Osobine nesretnika

 

1642. Imam Ali, mir s njim: "Nesretan je onaj koji je podložan strastima i svojoj zaslijepljenosti."1

1643. Imam Ali, mir s njim: "Nesretnik je onaj ko je uskraćen za ono što se daruje kroz razum i iskustvo."2

1644. Imam Ali, mir s njim: "Zaustavite se pred grijesima i duše svoje savladajte pred njima: nesretnik je onaj ko svoj povodac prepusti grijesima."3

 

Neretnik je nesretnik još u utrobi majke

 

1645. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sretnik je sretnik još u utrobi majke, a nesretnik je nesretnik još u utrobi majke!"4

1646. Imam Sadik, mir s njim: "Allah, dž.š., je stvorio sreću i nesreću prije stvorenja. Zato, koga Allaha zna kao sretnika, nikada ga neće mrziti, i ako učini loše djelo, On mrzi njegovo djelo, a ne njega. A ako Allah zna čovjeka kao nesretnika, nikada ga neće voljeti, i ako učini dobro djelo, On voli njegovo djelo, a njega mrzi zbog onoga što će ga zadesiti."5

1647. Imam Sadik, mir s njim: "Allah, Uzvišeni i Slavljeni, Svoga roba premješta iz nesretnika u sretnike, a ne premješta ga iz sretnika u nesretnike."6

1648. Imam Kazim, mir s njim, na pitanje Ibn Ebi 'Umejra o Poslaniko-vim riječima: "Sretnik je sretnik još u utrobi majke, a nesretnik je nesretnik još u utrobi majke": "Nesretnik je onaj za koga Allah zna još u utrobi majke da će činiti djela nesretnika, a sretnik je onaj za koga Allah zna još u utrobi majke da će činiti djela sretnika."7

 

Ono sto donosi nesreću

 

1649. Imam Ali, mir s njim: "Uzrok nesreće je ljubav prema Ovome svijetu."8 

_________________

1 Nehdžu-I-Belaga, govor 86

2 Isto, pismo 78.

3 Gureru-l- hikem. 4499.

4 Kemzu-l-ummal,491

5 Et-Tevhid, 357/5.

6 Isto, 358/6.

7 Isto. 356/3.

8 Gureru-l-hikem, 5516.

 

1650. Imam Husejn, mir s njim, u dovi na Dan Arefata: "Allahu moj! Učini me takvim da strahujem od Tebe kao da Te vidim! Učini me sretnim bogobojaznošću prema Tebi! Ne učini me nesretni-kom nepokoravanjem Tebi!"1

 

Najnesretniji od ljudi

 

1651. Isa, a.s.: "Najnesretniji od ljudi je onaj koji je poznat medu njima po znanju, a nepoznat po djelu."2

1652. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najnesretniji od nesretnika je onaj u kome se objedinilo siromaštvo Ovoga svijeta i kazna Budućeg."3

1653. Imam Ali, mir s njim, na pitanje o tome ko je najnesretniji čovjek: "Ko proda svoju vjeru za tuđi Dunjaluk."4

 

Znakon nesreće

 

1654. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Znakovi nesreće su: oči bez su/a, nemilosrdnost srca, velika pohlepa u traženju opskrbe i ustrajavanje u grijehu."5

1655. Imam Ali, mir s njim: "jedan od znakova nesreće je i obmanjivanje prijatelja."6

1656. Imam Ali, mir s njim: "Jedan od znakova nesreće je i činiti zlodjela dobrim."7

_________________

1 El-Bihar, 98/218/3.

2 Isto, 2/52/19.

3 Kenzu-l-'ummal!, 16683,

4 Emali-s-Saduk. 322/4.

5 El-Hisal,243/96

6 Gureru-l-hikem. 9297.

7 Isto,9307.