115) Zauzimanje (šefa'at)

 

Zauzimanje na Ovome svijetu

 

1620. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Posredujte, bit ćete nagrađeni!"1

1621. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Onome ko posredovanjem ukloni neko zlo ili njime oživi neku korist, Uzvišeni Allah će učvrstiti korake na Dan kada će se noge izmicati."2

1622. imam Sadik, mir s njim: "Posredovanje je zekat na položaj."3

 

Posredovanje na Budućem svijetu

 

Reci: "Jedino Allah u cjelini pripada posredovanje, i jedino Njemu pripada vlast na Nebesima i na Zemlji, a poslije ćete se Njemu vratiti!"4

Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?'.5

Niko ne posjeduje pravo posredovanja, osim onaj ko je od Milostivog zavjet uzeo.6

Toga dana će biti od koristi samo posredovanje onoga kome Milostivi dopust: i dozvoli da se za nekoga zauzme.7

 

1623. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Moje zauzimanje za moj ummet je za onoga ko voli moju porodicu."8

1624. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Sigurno ću se zauzimati za onoga ko bude imao u srcu vjerovanja koliko i krilo muhe."9

1625. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Kada stignem do položaja 'hvale dostojnog mjesta', činit ću šefa'at za velike grješnike iz moga ummeta i Allah će prihvatiti moj zagovor. Tako mi Allaha, neću činiti šefa'at za onoga ko je uznemiravao moj porod!"10

1626. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Svaki vjerovjesnik je imao molbu zbog koje je činio dovu i tražio od Allaha njeno ispunjenje, ali ja sam sa-čuvao svoju molbu za šefa'at moga ummeta na Sudnjem danu.11

1627. Imam Bakir, mir s njim, o Allahovim riječima: Ubrzo će Gospodar tvoj tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti: "To je zauzimanje! Tako mi Allaha, toje zauzimanje! Tako mi Allaha, to je zauzimanje.12

_______________________

1 Kenzu l- ummal, 6489; Sahihu-l-Buhari, 1342.

2 Kenzu-l-'ummal, 6496.

3 Tuhqfu-l-ukul.381

4 Ez-Zumer 44

5 El-Bekaire, 255

6 Merjem, 87,

7 Ta-Ha. 109 (Pogledati El-Enam 51 i 70;Es-Sedžde 40; El-Enbija. 28).

8 Kenzu-l-'ummal, 39057

9  Isto, 39043

10 Emali-s-Saduk, 242/3 

11 El-Hisal, 29/103

12 El-Bihar, 8/57/72

 

Oni kojima će biti uskraćeno zauzimanje

 

1628. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Dvoje ljudi neće imati moje zauzimanje: vladar tlačitelj i otpadnik od vjere."1

1629. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Moje zauzimanje se odnosi na velike grješnike, osim mnogobožaca i nasilnika.2

1630. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Moje zauzimanje neće se odnositi na onoga koji svoj namaz smatra malo važnim, niti će se, tako mi Allaha, takav meni pridružiti na Havdu. ”3

1631. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Ko ne vjeruje u moje zauzimanje, Allah mu ga neće ni darovati."4

 

Potreba i prvih i posljednjih za posredovanjem

 

1632. Ebu Ejmen se obrati Imamu Bakiru, mir s njim, riječima: "O Ebu Džafere! Vi obmanjujete ljude stalno govoreći: 'Muhammedov šefa'at, Muhammedov šefa'at!' Imama Bakira su ove riječi toliko rasrdile da mu se boja lica promijenila i rekao je: "Teško tebi, o Ebu Ejmene! Zar te prevarilo to što si sačuvao stomak i stidno mjesto?! Da vidiš strahote Sudnjega dana, sigurno bi uvidio potrebu za šefa'atom Muhammeda, s.a.v.a. Teško tebi! Da Ii će se zauzimati i za koga osim za onoga kome će Džehennem biti obavezan?!" Potom je rekao: "Nema nikoga ni od prvih ni od posljednjih, a da na Sudnjem danu neće imati potrebu za šefa'atom Muhammeda, s.a.v.a."5

 

Zagovornici

 

1633. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: " Tri skupine će se zauzimati kod Allaha i njihovo posredovanje će biti primljeno: vjerovjesnici, potom učenjaci, a potom šehidi."6

1634. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Šefa'at pripada vjerovjesnicima, njihovim nasljednicima, vjernicima i melecima."7

1635. Božiji Poslanik,.s.a.v.a.: "Petero će se zauzimati: Kuran, rodbina, povjerenje (držanje emaneta), vaš Poslanik i porodica vašega Poslanika."8

___________________

1 El-Hisal. 63/93. 

2 Isto,355/36.

3 El-Mehasin, l/159/223.

4 Ujunu ahbari-r-Rida,1/136/35. 

5 El-Bihar, 8/38/16.

6 El-Hisal,156/197.

7 El-Bihar,8/58/75

8 Isto,8/43/39

 

1636. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Nema spasonosnijeg zagovornika od pokajanja."1

1637. Imam Ali, mir s njim: "Zagovornik stvorenjima je djelovanje po istini i pridržavanje istinoljubivosti."2

 

Sredstva posredništva

 

0 vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite sredstvom nekim i na Putu Njegovu se borite kako biste postigli šta želite!3

1638. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Tražite od Allaha za mene položaj posredništva (vesile). Ko bude tražio za mene taj položaj, moje zauzimanje za njega će biti dopušteno."4

 

Ko je među ljudima najdostojniji posredovanja

 

1639. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Najbliži meni sutra i najpreči da se zauzimam za njega je najistinoljubiviji od vas, onaj ko najbolje ispunjava preuzete obaveze, ko je najbolji u ponašanju i ko je najbliži ljudima."5

 

Posredovanje vjernika u mjeri njegova djela

 

1640. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Među vjernicima ima onih koji će činiti šefa'at drugima u mjeri broja pripadnika plemena Rebi'a i Mudar, a vjernici koji će najmanje činiti šefa'at činit će ga za trideset ljudi."6

1641. Imam Bakir, mir s njim: "Čovjek će se zauzimati za svoje pleme, neko drugi će se zauzimati za svoju porodicu, a neko treći zauzimat će se u mjeri svoga djela za dvojicu od ljudi, a i to je hvale vrijedan položaj."7

___________________

1 El-Bihar, 8/58/75.

2 Gureru-l-htkem, 5789.

3 El-.Maide, 35.

4 Sahihu Muslim, 384.

5 Emali-s-Saduk, 411/5.

6 El-Bihar. 8/58/75.

7 Isto. 8/43/41.