112) Šejtan

 

Pouka iz onoga što je Allah učinio sa Iblisom

 

1594. Imam Ali, mir s njim: "Uzmite pouku iz onoga što je Allah učinio Iblisu zbog jednog trena oholosti, kada je poništio njegov dugotrajni rad i veliki napor, a on je robovao Uzvišenom Allahu šest hiljada godina. Ne zna se da li godina Ovoga svijeta ili ahi-retskih godina. Ko sada, poslije Iblisa, može ostati siguran od Allaha za sličnu neposlušnost?"1

 

Traženje utočišta kod Allaha od šejtana

 

I reci: "Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šej-tanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!"2

Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.3

 

1595. Imam Ali, mir s njim: "Zahvaljujem Allahu i prizivam Ga u pomoć u onome što odbija i udaljava šejtana i čuvam se od zamki šejtanskih i prepredenosti."4

 

Sejtanovo neprijateljstvo prema čovjeku

 

Šejtan je, zaista, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Džehennemu.5

 

1596. Imam Ali, mir s njim: "Čuvajte se neprijatelja koji vam skriveno prodire u prsa i tiho šapuće na uši."6

1597. Imam Kazim, mir s njim, u odgovoru na pitanje: "Protiv kojeg neprijatelja je najpreče boriti se?": "Protiv onog koji ti je od svih najbliži i najotvoreniji je u svom neprijateljstvu prema tebi, koji potiče tvoje neprijatelje protiv tebe, a to je Iblis."7 

__________________

1 Nendju-l-Belaga, govor 192.

2 El-Mu'minun. 97-98

3 En-Nahf, 98.

4 Nehdžu l-beluga, govor 151

5 Fatir, 6.

6 Gureru-l-hikem, 2623

7 Tuhafu-l-ukul, 399.

 

 

Upozorenje na čuvanje od šejtanovih spletki

 

O sinovi Ademovi. neka vas nikako ne zavede šejtan kao sto je roditelje r Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi trn stidna mjesta »p. hmv pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. AI; smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.'1

1598. Imam Ali, mir s njim: " Pri su vrste smutnje: ljubav prema ženama, to je šejtanov mač; pijenje vina, to je šejtanova klopka; ljubav prema dinaru i dirhemu, to je šejtanova strijela."2

 

Obožavaoci šejtana

 

O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: "Ne klanjajte se šejtanu; on twn je neprijatelj otvoreni!"3

1599. Imam Ali, mir s njim: "Oni su učinili šejtana gospodarom svojih poslova, a on ih je uzeo sa saradnike. Položio je jaja i izlegao ih u njihovim grudima. U krilima njihovim gmiže i puzi. Gleda kroz njihove oči i govori njihovim jezicima. Tako ih vodi grijehu i lijepim im pričinja stvari gnusne, kao što je djelovanje onoga kojem je šejtan učinjen saradnikom u poslu, pa govori neistinu njegovim jezikom."4

 

Šejtanova zavođenja

 

šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.'5

On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono sto im šejtan obeća samo je obmana.6

Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca n;im™ su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili.7

 

1600. Imam Ali, mir s njim: "O Kumejl! Iblis ne daje obećanje sebe. Zaista, on daje obećanje od strane svoga Gospodara da bi ih nagnao na činjenje grijeha prema Njemu i da bi ih gurnuo u ponor!"8

______________________

1 El-Ar'ef,27.

2 El hisal 113/91

3 Ja-Sin, 60,

4 Nehdžu-l-Belaga, govor 7.

5 El-Bekare,268

6 En-Nisa, 120.

7 El-En'am, 43.

8 Bišaretu-l-Mustafa, 27

 

 

 

1601. Imam Ali, mir s njim: "Šejtan se prilijepio uz roba i uljepšava mu grijeh da bi ga ovaj počinio i podstičc ga da odgodi pokajanje."1

1602. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: "Da ih šejtan nije zaveo od pokornosti Tebi, nijedan nepokorni ne bi Ti bio nepokoran, i da im nije pokazao laž kao istinu, nijedan od njih ne bi zastranio s puta Tvoga!"2

1603. Imam Sadik, mir s njim; "Iblis govori svojoj vojsci: 'Ubacite među njih zavist i nepokornost, jer je to dvoje kod Allaha jednako širku."3

 

Ono što čuva od šejtana

 

Om zaista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju."4

Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih žalu talili.5

 

1604. Imam Ali, mir s njim: "Mnogo čini dovu, sačuvat ćeš se od šej-tanovog napada."6

1605. Imam Bakir, mir s njim: "Sačuvaj se od Ibiisa istinskim strahom!"7

1606. Imam Sadik, mir s njim: "Iblis je rekao: 'Pet je ljudi na koje moje zamke nemaju uticaja, dok su preostali ljudi u mojoj vlasti, a to su: onaj ko se Allahu utječe iskrenom namjerom i u svim poslovima se oslanja na Njega, onaj koji mnogo slavi Allaha tokom noći i dana, onaj ko bude želio za svoga brata vjernika oni' sto želi i za sebe, onaj ko nije nestrpljiv u nesreći kada ga zadesi onaj ko je zadovoljan onim što mu je Allah odredio i ne tuguje zbog opskrbe."8

 

Ono što šejtanu daje vlast

 

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati."9

________________

1 Nehdžu-l- belaga,govor 61.

2 Es Sahifetu-s- Sedždžadijje,dova 37

3 El-Kafi,2/327/2

4 El Nahl,99

5 El-Hrdžr, 42.

6 El-Bihđr, 78/9/64

7 Isto, 78/164/1.

8 El-Hisal, 285/37. 

9 Ez-Zuhruf 36.

 

 

1607. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: "Musa, a.s., je sjedio kada mu je došao Iblis. Musa reče: 'Obavijesti me o grijehu od kojeg, kada ga sin Ademov počini, ti ovladaš njime.' Iblis reče: 'Kada čovjek bude ushićen sobom, kad bude svoja djela smatrao velikim, a grijeh malim."1

1608. Imam Ali, mir s njim: "Druženje s ljudima koji slijede svoje strasti je ključ zaborava vjere i prizivanja šejtana."2

1609. Imam Sadik, mir s njim: "Iblis nema jače vojske od žena i srdžbe."3

_____________

1 El-Kafi, 2/314/8.

2 Nehdju-l-belaga, govor 86.