Hadis o sigurnosti od neslaganja

 

Ovaj Poslanikov hadis definiše ideološku i političku ulogu Ehlul Bejta. Shvatajući da su najveće katastrofe koje prijete preživljavanju naroda ustanak i kontroverze u mišljenjima od kojih se rađaju politički i ideološki trendovi, Allahov Poslanik je stalno savjetovao muslimanima da se čvrsto drže njegovog Ehlul Bejta. Uvijek je iznova podsjećao svoje ashabe da je Ehlul Bejt sinonim Kur’ana i njegovog poziva, i da se nikada neće odvojiti od njega sve do Sudnjeg Dana.

 

On ih je takođe u mnogim drugim prilikama opisao kao lađu spasa i vrata pokajanja. Ovdje ih on upoređuje sa zvijezdama i sa ulogom koju ta nebeska tijela igraju u vođenju putnika i mornara.

 

 Tabarani je citirajući Ibn Abbasa prenio da je Poslanik rekao:

“Zvijezde su sigurnost za ljude na zemlji da se ne udave (kada su na moru), a moj Ehlul Bejt je sigurnost za ljude na zemlji da među njima ne bude neslaganja.”

(Šabravi Šafi‘i, ‘El-Isaf bi hubbi-l-ešref,’ str. 20, prenosi Hakim u djelu ‘Mustedrek es-sahihejn,’ III tom, str. 149, koji kaže da je to autentičan hadis. Takođe ga prenose Bejheki i Ibn Hadžer u djelu ‘Es-Sava’ik.’)

 

Muhibbuddin Tabari takođe citira ovaj hadis od prominentnog pravnika imama Ahmeda ibn Hanbela u svom djelu ‘El-Menakib.’ (Firuzabadi, ibid, str. 68.)