Hadis o pokrivaču (Kisa)

(KISA - Ovaj naziv dolazi od Poslanikovog ogrtača sa kojim je prekrio četiri člana njegovog Ehlul Bejta.)

 

Već smo se ukratko pozabavili sa ovim hadisom, kada smo razgovarali o ajetu o čistoći u uvodnom dijelu knjige. Ovdje ćemo navesti druge autentične hadise koji se tiču ovog poznatog hadisa i koji će objasniti Poslanikov cilj u naglašavanju važnosti njegovog Ehlul Bejta. Ovaj hadis o pokrivaču je do nas dospio kroz različite i autoritativne lance prenosilaca i ovdje ćemo navesti neke od najpoznatijih.

 

Nekoliko rivajeta o ovom hadisu sa neznatnim razlikama prenijela je Umm Seleme, Poslanikova supruga. Imam Ahmed ibn Hanbel u svom ‘Musnedu’ citira Umm Seleme koja kaže da, kada je jednom Božiji Poslanik bio u njenoj kući, došla je sluškinja i obavijestila ga da su Ali i Fatima bili pred vratima. Poslanik joj je rekao da ustane i napravi mjesta za njegov Ehlul Bejt.

 

Kada je ustala i pomjerila se u obližnji ugao, Ali i Fatima su ušli sa njihova dva mlada sina, Hasanom i Husejnom. Poslanik je uzeo svoje unuke u krilo i poljubio ih. Onda je zagrlio Alija jednom rukom a Fatimu drugom, i pokrivajući ih crnim ogrtačem nazvanim hamisa, (Hamisa je četvrtast crni ogrtač sa dva remena.) izgovorio dovu: O Allahu, prema Tebi a ne prema vatri smo ja i moja kuća.” Umm Seleme je rekla, “A ja, Allahov Poslaniče?” Poslanik je rekao, “I ti takođe.”

(Tj. “i ti, takođe, sigurnija si od vatre.”)

 

Vahidi u svojoj knjizi ‘Esbabu-n-nuzul’ takođe citira Umm Seleme putem lanca prenosilaca koja kaže da je jednom, kada je Poslanik bio u njenoj kući, Fatima donijela za njega zdjelu kaše, i tada je on rekao svojoj kćeri da pozove svog supruga i njihova dva sina. Ubrzo su ušli Ali, Hasan i Husejn i sjeli kraj njega da jedu. Poslanik je sjedio na uzdignutom mjestu a pod njim je bio plašt iz Hajbera. Uzimajući ga i pokrivajući ih s njim, pomolio se:

“O Allahu, (oni su) moja kuća, učini ih toliko čistima da čistiji ne mogu biti.” Umm Seleme je podvukla glavu pod ogrtač pitajući da li je i ona tu uključena, na šta je Poslanik dva puta odgovorio da je ona takođe na dobrome. Vahidi dodaje da je tada melek Džibril došao po Allahovoj naredbi i objavio ajet, “Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti” (33:33).

(Ibn Sabbag Maliki u djelu ‘El-Fusulu-l-muhimma fi ahvali-l-e’imma,’ str. 25-26.)