Hadis o ljubavi (Meveddet)

 

Već smo spomenuli ovaj hadis kada smo govorili o ajetu Meveddet u prvom poglavlju ove knjige, i spomenuli nekoliko muhaddisa i autoriteta u njegovom prenošenju. Ovdje ćemo ponovo spomenuti još nekoliko hadisa koji ističu ljubav prema Ehlul Bejtu. Imam Ahmed ibn Hanbel, Tabarani i Hakim su svi citirali Abdullaha ibn Abbasa koji je rekao da je, kada je ajet o čistoći bio objavljen, Poslanik bio upitan ko su njegovi rođaci prema kojima su muslimani obavezani da osjećaju ljubav. On je odgovorio, “Ali, Fatima i njena dva sina.”

 

Bazzaz i Tabarani su prenijeli sljedeći govor od Hasana ibn Alija (ع) :

”Oni koji me poznaju, poznaju me (tj. nije potrebno predstavljanje) a oni koji me ne poznaju, (neka znaju) ja sam Hasan, sin Muhammeda (S), ja sam sin Donosioca dobrih vijesti, ja sam sin Opominjača, ja sam sin Ehlul Bejta na čiju je ljubav Allah obavezao svakog muslimana, i zbog kojih je objavio (ajet): ‘Reci (ljudima, o Muhammede): Ne tražim za ovo (tj. dostavljanje Allahove objave) nikakvu drugu nagradu od vas, osim ljubavi prema mojoj bliskoj rodbini...’ Stoga, strijemljenje prema dobrim djelima znači voljeti nas, Ehlul Bejt.”

(Šabravi Šafi‘i, ‘El-Isaf bi hubbi-l-ešref,’ str. 17-18.)

 

Imam Ebul Hasan Bagavi u svom komentaru ajeta o ljubavi citira izjavu Ibn Abbasa da je Poslanik, kada je objavljen ovaj ajet, bio upitan ko predstavlja njegov Ehlul Bejt, prema kojima je Allah naredio muslimanima da osjećaju ljubav. Na to je Poslanik odgovorio, “Ali, Fatima i njihova dva sina (Hasan i Husejn).”

 

Saddi, citirajući Ebu Malika, na osnovu autoriteta Ibn Abbasa, o spomenutom ajetu kaže da ovaj hadis bez sumnje naglašava ljubav prema Poslanikovoj kući.

(Ibn Sabbag Maliki, ‘Fusulu-l-muhimma fi ahvali-l-e’imma,’ str. 29.)

 

Hadisi koji naglašavaju jedinstveno mjesto Ehlul Bejta preplavljuju i osvjetljavaju hadiske zbirke od kojih smo izabrali nekoliko najsvjetlijih od najautoritativnijih učenjaka, kako bismo ukrasili našu knjigu. Mnoga višetomna djela su bila isključivo posvećena njihovim zaslugama, koje su van domašaja ove studije. Kako bismo prosvijetlili naše čitaoce sa tim nosiocima vrline i uputili ih prema njihovom blistavom putu, ukratko ćemo spomenuti još nekoliko hadisa koji govore o Poslanikovoj plemenitoj kući.

 

Tabarani u svom djelu ‘El-Evsat’ citira Ibn Hadžerov hadis koji je ovaj prenio od Džabira ibn Abdillaha Ensarija, koji kaže da je Poslanik jednom održao govor svojim ashabima u kojemu je rekao: “O ljudi, ko god mrzi nas, Ehlul Bejt, Allah će ga proživjeti kao Jevreja na Sudnjem danu.”

(Ovo tvrdi Sujuti u djelu ‘Ihja’u-l-mejit’ i citira Tabaranija, na osnovu autoriteta Ibn Omera, str. 20. Ovo takođe tvrdi i Hejsemi u djelu ‘Medžme‘uz-zeva’id,’ IX tom, str. 163, a takođe i Ibn Hadžer u djelu ‘Seva’ikul-muhrika,’ str. 90.)

 

Poznati učenjaci kao što su Muslim, Tirmizi i Nesa’i svi citiraju Zejda ibn Arkama koji prenosi da je Allahov Poslanik upozorio muslimane što se tiče njihovog ponašanja prema Ehlul Bejtu sljedećim riječima: “Sjetite se Allaha što se tiče mog Ehlul Bejta.”

(Ovo tvrdi Sujuti u djelu ‘Ihja’u-l-mejit,’ citirajući Tabaranija, na osnovu autoriteta Džabira ibn Abdillaha, str. 22. Ovo takođe tvrdi Hejsemi u djelu ‘Medžme’uz-zeva’id,’ IX tom, str. 172, citirajući Tabaranija u njegovom ‘El-Evsatu.’)

 

Hatib Bagdadi u svom djelu ‘Tarih’ na osnovu autoriteta Alija ibn Ebi Taliba piše da je Poslanik rekao: “Moje zauzimanje (šefa‘at na Sudnjem danu) za moju muslimansku zajednicu uživaće (samo) oni koji su voljeli moj Ehlul Bejt.”

(Hatib Bagdadi u svom ‘Tarihu,’ II tom, str. 146, sa dodatim tekstom. Ovo takođe prenosi i Muttaki ElHindi u djelu ‘Kenzu-l-‘ummal,’ VI tom, str. 217, pod brojem 3800. Sujuti je u djelu ‘Ihja’u-l-mejjit fi fada’il Ehli-l-bejt,’ str. 37, takođe citirao ovaj hadis.)

 

Odatle je jasno da se svi prenosioci hadisa, čak i ako je lanac prenosilaca možda drugačiji, jednoglasno slažu o uvažavanju Ehlul Bejta i podsticanju muslimana da se pridržavaju njihovog puta.