Hadis o lađi (Sefina)

 

Ako hadis Sekalejn pridružuje članove Ehlul Bejta Časnom Kur’anu, proglašava ih čuvarima Kur’ana i povjerava im zadatak tumačenja i objašnjavanja njegovih tajni, koncepata i značenja, hadis o lađi predstavlja Poslanikovu kuću kao ‘lađu spasa’ i pribježište za muslimane nakon Allahovog Poslanika.

Taj hadis bi se takođe mogao smatrati za jasno upozorenje muslimanskom narodu da ko god propusti da se ukrca na ‘lađu spasa’ prirodno će se utopiti u valovima skretanja sa pravog puta a svako ko zaostane sigurno neće dospjeti do obala sigurnosti i vođstva. 

 

Šabravi Šafi‘i, citirajući Rafi’ja, roba Poslanikovog velikog ashaba Ebu Zerra Gifarija, kaže:

“Jednom se Ebu Zerr, neka je Allah sa njim zadovoljan, popeo na trijem Kabe, uhvatio se za njena vrata i, okrećući im leđa, rekao: ‘O ljudi, oni koji me poznaju, poznaju me (nije potrebno predstavljanje) a oni koji me ne poznaju, (čujte) ja sam Ebu Zerr; čuo sam da je Allahov Poslanik (S) rekao: “Moj Ehlul Bejt je poput Nuhove lađe, ko god se u nju ukrca, siguran je, a ko god zaostane, biće bačen u vatru.” Takođe sam čuo Allahovog Poslanika da kaže: “Pustite da moj Ehlul Bejt bude za vas ono što je glava za tijelo i ono što su oči za glavu, jer tijelo ne može biti vođeno osim glavom, a glava ne može biti vođena osim očima”.’

(Šabravi Šafi‘i, djelo ‘El-Isaf bi hubbi-l-ešref,’ predgovor autora, str. 26.)

 

Ebu Na’im Isfahani u djelu ‘Huljetu-l-evlija’ bilježi hadis o lađi na osnovu autoriteta Saida ibn Džubejra koji prenosi od Abdullaha ibn Abbasa da je Allahov Poslanik rekao:

“Primjer mog Ehlul Bejta među vama je kao (primjer) Nuhove lađe; ko god se u nju ukrcao, spasio se, a ko god je zaostao, utopio se.”

(Ebu Naim, ‘Huljetu-l-evlija,’ IV tom, str. 306, citira Firuzabadi u djelu ‘Fada’ilu-l-hamsa mine-s-sihahi-ssitta,’ II tom, str. 64. Navodi i Ibn Hidžr u djelu ‘Zeva’id Musned El-Bezza,’ vidi ‘Ehlul Bejt’ od Ibn Bezzaza u djelu ‘Medžma’uz-Zeva’id,’ IX tom, str. 63. Takođe prenosi i Taberani u djelu ‘El-Mu’džem el-Kebir,’ I tom, str. 125. (Masnad od Imama Hasana (ع (u biblioteci Ed-Dahirijja, Damask). Takođe i Muhibbuddin Tabariu djelu ‘Ed-daha’ir,’ str. 20; ovo prenosi i Hakim u svom djelu ‘El-Mustedrek,’ sa nekim dodatnim riječima, II tom, str. 343, što citira Muttaki El-Hindi u djelu ‘Kenzu-l-‘ummal,’ VI tom, str. 216.)

 

U djelu ‘Mustedrek es-sahihejn,’ II tom, str. 343, Hakim je naveo identičan hadis koji potvrđuje istinitost ovog hadisa na osnovu autoriteta velikog muhaddisa Muslima. Ovaj hadis su takođe prenijeli Muttaki El-Hindi u djelu ‘Kenzu-l-‘ummal,’ VI tom, str. 216, zatim Hejsemi u djelu ‘Medžma,’ IX tom, str. 168, Muhibbuddin Tabari u djelu ‘Daha’ir,’ str. 20, te Hatib Bagdadi u svojoj monumentalnoj ‘Istoriji Bagdada,’ XII tom, str. 19.

(Firuzabadi, ‘Fada’ilu-l-hamsa mine-s-sihahi-s-sitta,’ II tom, str. 61.)

 

Enes ibn Malik je od Poslanika citirao sljedeće riječi:

“Zaista, primjer mene i mog Ehlul Bejta je sličan Nuhovoj lađi, ko god se u nju ukrca, siguran je, a ko god zaostane, utopljen je.”  (Isto,str. 65)

 

Dželaluddin Sujuti u svom djelu ‘Duru-l-mensur,’ komentarišući ajet 2:58 “I kada smo rekli: ‘Uđite u ovaj grad i jedite što god hoćete i koliko god hoćete, a na kapiju pognutih glava uđite, i recite: “Oprosti!” – oprostićemo vam grijehe vaše’,” kaže da je Ibn Šejbe citirao Imama Alija ibn Ebi Taliba (ع) da je rekao:

“Naš primjer kod ovog muslimanskog naroda je kao primjer Nuhove lađe i kapije pokajanja.” (Isto)

 

Muttaki El-Hindi u djelu ‘Kenzu-l-‘ummal,’ VI tom, str. 216, bilježi ovaj hadis sljedećim riječima:

Primjer mog Ehlul Bejta među vama je kao primjer Nuhove lađe, ko god se u nju ukrca, spašen je, a ko god zaostane, osuđen je na propast, i kao primjer vrata pokajanja za sinove Izraela.” On dodaje da je ovaj hadis zabilježio Taberani na osnovu autoriteta Ebu Zerra. (Isto)