Pismo 61 (pitanje)

1. safer, 1330. godine po H.

 

 

Traženje hadisa, prenesenih putem šiijskih načina tradiranja

 

Ukoliko je plemenitost selefu saliha sačuvana, pa onda je uredu ono što ste prenijeli od hadisa koji govore o Imamu, pa makar to bio i hadis-gadira i drugi. Nema potrebe za njenom interpretacijom. Možda kod vas o ovome ima hadisa za koje sunije ne znaju. Zato molim vas navedite ih, da i mi steknemo znanje o njima.

Selam

-S-

 


Pismo 62 (odgovor)

2. safer, 1330. godine po H.

 

 

Tačno, kod nas ima hadisa za koje sunije ne znaju, a koji su vjerodostojni i mutevatir. Preneseni su od čistoga Ehli bejta. Navest ću ti od toga četrdeset hadisa.

 

(Izabrao sam ovaj broj jer se prenosi od Ali Ibn Ebi Taliba, Abdullaha Ibn Abbasa, Abdullaha Ibn Mes'uda, Abdullaha Ibn Omera, Ebu Se'ida El-Hudrija, Ebu Derde, Ebu Hurejre, Enesa Ibn Malika, Mu'az Ibn Džebela posredstvom mnogobrojnih puteva da je Allahov poslanik, s.a.v.a., rekao: “Ko sačuva mome ummetu 40 hadisa o vjerskim pitanjima, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu među fakihima i alimima.” U drugoj predaji stoji: “Allah će ga proživjeti kao fakiha i alima.” U predaji od Ebu Derde stoji: “Biti ću mu na Sudnjem danu zagovornik i svjedok.” U predaji od Ibn Mes'uda: “Biti će mu rečeno: “Uđi u Džennet na koju god kapiju želiš.” U predaji od Ibn Omera: “Biti će upisan među ulemu, a biti će proživljen među šehidima.” Dovoljno nam je o čuvanju ovih 40 hadisa i drugih koji su obuhvaćeni našim dopisivanjem ono što je Poslanik rekao: “Allah će dati ljepotu i sjaj čovjeku koji čuje moje riječi i sačuva ih (upamti ih), i prenese ih kako je i čuo.” Kao i riječi: “Neka prisutni prenesu odsutnima.”)

 

1.   Bilježi Saduk Muhammed ibn Ali Ibn Husejn Ibn Musa Ibn Babevejh El-Komi u knjizi Ikmalu-d-din ve itmamu-n-ni'meti, senedom od Abdurahmana Ibn Semereta u hadisu od Allahovog poslanika, s.a.v.a., u kojem stoji: “O Ibn Semere, kada se suprotstave naklonosti i raziđu mišljenja, pa drži se Alija Ibn Ebi Taliba, jer on je Imam moga ummeta i moj halifa njima, nakon mene.”

يا بن سمرة اذا اختلفت الأهواء وتفرقت الآراء، فعليك بعلي بن أبي طالب، فإنه إمام أمتي وخليفتي عليهم من بعدي

 

2.   Bilježi Saduk isto tako u Ikmalu od Ibn Abasa: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Zaista je Allah, s.v.t., pogledao stanovnike zemlje i odabrao mene od njih učinivši me vjerovjesnikom, zatim je pogledao drugi put, i odabrao je Alija, učinivši ga Imamom. Zatim mi je naredio da ga uzmem za svoga brata i pomagača, i opunomoćenika i halifu i pomoćnika...”

إن الله تبارك وتعالى، اطلع على أهل الأرض اطلاعة، فاختارني منها فجعلني نبياً، ثم اطلع الثانية، فاختار علياً فجعله إماماً، ثم ارمني أن أتخذه أخاً وولياً، ووصياً وخليفة ووزيراً...

 

3.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Imama Sadika, a.s., od njegovog oca, od njegovih očeva da je Allahov poslanik, s.a.v.a., rekao: “Prenio mi je Džebrail od Gospodara veličanstvenog, s.v.t., da je rekao: “Ko spozna da nema boga osim Mene Jednoga, i da je Muhammed, Moj rob i Moj poslanik, i da je Ali Ibn Ebi Talib Moj halifa, i da su Imami od njegovog potomstva Moji dokazi, Mojom ću ga milošću uvesti u Džennet...”

حدثني جبرائيل عن رب العزة جل جلاله، أنه قال: من علم أن لا إله إلا أنا وحدي، وأن محمداً عبدي ورسولي، وأن علي بن أبي طالب خليفتي، وأن الأئمة من ولده حججي، أدخلته الجنة برحمتي...

 

4.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Imama Sadika, od njegovog oca, od njegovog djeda da je kazao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Imama nakon mene je dvanaestorica. Prvi od njih je Ali a posljednji je Kaim. Oni su moje halife i moji opunomoćenici...”

الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم علي وآخرهم القائم، هم خلفائي وأوصيائي...

 

5.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Esbaga Ibn Nebate da je rekao: “Jednoga dana izišao je sa nama Emiru-l-mu'minin, Ali Ibn Ebi Talib. Držao je za ruku svoga sina Hasana. On je govorio: “Izišao je jednoga dana sa nama Allahov poslanik, i ovako me držao za ruku, govoreći: “Najbolje stvorenje nakon mene i njihov velikodostojnik, to je ovaj moj brat, on je Imam svakog muslimana i zapovjednik svakog vjernika nakon moje smrti...”

خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذات يوم، ويده في يد ابنه الحسن، وهو يقول: خرج علينا رسول الله ذات يوم، ويده في يدي هكذا، وهو يقول: خير الخلق بعدي وسيدهم أخي هذا، وهو إمام كل مسلم، وأمير كل مؤمن بعد وفاتي...

 

6.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Imam Ride, a.s., od njegovih očeva, do Poslanika, s.a.v.a., merfu' hadis, da je rekao: “Ko voli da se prihvati moje vjere, i ukrca se u lađu spasa nakon mene, pa nek pristane za Ali Ibn Ebi Talibom, zbilja je on moj opunomoćenik i halifa nad mojim ummetom za moga života i nakon moje smrti...”

من أحب أن يتمسك بديني، ويركب سفينة النجاة بعدي، فليقتد بعلي بن أبي طالب فإنه وصيي، وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد وفاتي...

 

7.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Imama Ride, a.s., od njegovog oca od njegovih očeva, do Allahovog poslanika, s.a.v.a., merfu' hadis u kojem kaže: “Ja i Ali očevi smo ovog ummeta, ko nas spozna, pa spoznao je Allaha, ko nas porekne pa porekao je Allaha, s.v.t. Od Alija su moja dva unuka, velikodostojnici džennetske mladeži, Hasan i Husejn. Od djece Husejnove su devetoro, pokoravanje njima je pokoravanje meni, neposlušnost njima je neposlušnost meni. Deveti od njih je Kaim, Mehdi.”

وأنا وعلي أبوا هذه الأمة، من عرفنا فقد عرف الله، ومن أنكرنا فقد أنكر الله عز وجل، ومن علي سبطا أمتي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، ومن ولد الحسين تسعة طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، تاسعهم قائمهم ومهديهم

 

8.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Imama Hasana Askerija od njegovog oca, od njegovih očeva, merfu' hadis, od Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “O Ibn Mes'ude, Ali Ibn Ebi Talib je vaš Imam nakon mene, i vaš halifa...”

يا بن مسعود علي بن أبي طالب إمامكم بعدي وخلفتي عليكم...

 

9.   Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca do Selmana da je rekao: “Dođoh kod Vjerovjesnika, s.a.v.a., kada Husejn sin Alijev na njegovom krilu. Poslanik ga ljubi i govori: “Ti si velikodostojnik, sin velikodostojnika. Ti si Imam, sin Imama. Brat Imama, otac Imama. Ti si Allahov dokaz. Sin dokaza, otac devet dokaza iz tvojih slabina, deveti od njih je Kaim.”

دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا الحسين بن علي على فخذه، وهو يلتم فاه، ويقول أنت ابن سيد، وأنت إمام ابن إمام، أخو إمام أبو الأئمة وأنت حجة الله وابن حجته، وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم

 

10.    Bilježi Saduk u Ikmalu svojim lancem prenosilaca također do Selmana, od Allahovog poslanika, s.a.v.a., dugačak hadis u kojem između ostalog stoji: “O Fatima, zar ne znaš da smo mi Ehli bejt takvi da nam je Allah odabrao ahiret nad dunjalukom. I da je Uzvišeni Allah pogledao stanovnike zemlje i mene odabrao od Njegovih stvorenja, zatim je pogledao drugi put, pa je odabrao tvoga muža. I objavio mi da te udam za njega, i da ga uzmem za zaštitnika i pomoćnika, i učinio ga mojim halifom u mome ummetu. Tvoj otac je najbolji vjerovjesnik, a tvoj muž najbolji zavještenik, i ti si prva koja će mi se pridružiti...”

يا فاطمة، أما علمت أنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وأن الله تبارك وتعالى، اطلع الى أهل الأرض اطلاعة، فاختارني من خلقه، ثم اطلع اطلاعة ثانية، فاختار زوجك، وأوحى اليَّ أن أزوجك إياه، وأتخذه ولياً ووزيراً، وأن أجعله خليفتي في أمتي، فأبوك خير الأنبياء، وبعلك خير الأوصياء، وأنت أول من يلحق بي.

 

11.     Bilježi Saduk također u Ikmalu dugačak hadis, u kojem se govori o skupu u džamiji na kojem je prisustvovalo više od dvjesta ljudi, muhadžira i ensarija u vrijeme Osmanovog hilafeta. Govorili su o znanju i fikhu. Među sobom su se hvalisali, a Ali je ćutao. Pa mu rekoše: “O Eba Hasane, šta te spriječilo da govoriš?” Pa ih je podsjetio na riječi Allahovog poslanika, s.a.v.a.: “Ali je moj brat i moj pomoćnik, nasljednik i opunomoćenik, halifa u mome ummetu, i zaštitnik svakog vjernika nakon mene.” Oni su potvrdili te riječi.

ذكر فيه اجتماع أكثر من مئتي رجل من المهاجرين الأنصار في المسجد على عهد عثمان، يتذاكرون العلم والفقه، وأنهم تفاخروا بينهم، وعلي ساكت، فقالوا: يا أبا الحسن ما يمنعك أن تتكلم؟ فذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أخي ووزيري، ووارثي ووصيي، وخليفتي في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي، فأقروا له بذلك...

 

12.    Bilježi Saduk također u Ikmalu od Abdullaha Ibn Dža'fera, Hasana, Husejna, Abdullaha Ibn Abbasa, Omera Ibn Ebi Selemeta, Usame Ibn Zejda, Selmana, Ebu Zerra, Mikdada da su oni svi rekli: “Čuli smo Allahovog poslanika, s.a.v.a., kako govori: “Ja sam preči vjernicima od njih samih, zatim je moj brat Ali preči vjernicima od njih samih...”

سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم...

 

13.    Bilježi Saduk također u Ikmalu od Esbaga Ibn Nebate od Ibn Abbasa da je rekao: “Čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.a., da govori: “Ja, Ali, Hasan, Husejn i devet Husejnovih potomaka smo pročišćeni...”

أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون...

 

14.    Bilježi Saduk u Ikmalu također od Abajeta Ibn Rebi'a od Ibn Abbasa da kaže: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Ja sam poglavar vjerovjesnika, a Ali je poglavar opunomoćenika...”

أنا سيد النبيين وعلي سيد الوصيين...

 

15.    Bilježi Saduk u Ikmalu lancem prenosilaca do Imama Sadika, a.s., od njegovih očeva, do Poslanika, s.a.v.a., merfu' hadis da je Poslanik rekao: “Zaista me Uzvišeni Allah odabrao od svih vjerovjesnika, a od mene je odabrao Alija i učinio ga boljim od svih opunomoćenika, a od Alija je odabrao Hasana i Husejna i od Husejna je odabrao opunomoćenike od njegove djece. Oni čuvaju vjeru od krivotvorenja ekstremista i plagiranja lažljivaca i tumačenja onih koji su zalutali.”

إن الله عز وجل اختارني من جميع الأنبياء، واختار مني علياً وفضله على جميع الأوصياء، واختار من علي الحسن والحسين، واختار من الحسين الأوصياء من ولده، ينفون عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الضالين

 

16.    Bilježi Saduk u Ikmalu od Alija da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik: “Poslije mene je dvanaest Imama. Prvi od njih si ti, a posljednji je Kaim, kome će Allah dati pobjedu nad istokom i zapadom.”

الأئمة من بعدي اثنا عشر، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها

 

17.     Bilježi Saduk u Emaliju od Imama Sadika od njegovih očeva, merfu' hadis u kojem Allahov poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ali je od mene, i ja sam od Alija, stvoren je od moje gline, objašnjava ljudima ono u čemu se razilaze u mome sunnetu, on je Emiru-l-mu'minin, predvodnik je onih sa svijetim licima, i najbolji je opunomoćenik...”

علي مني، وأنا من علي، خلق من طينتي، يبين للناس ما اختلفوا فيه من سنتي، وهو أمير المؤمنين، وقائد الغر المحجلين، وخير الوصيين...

 

18.    Bilježi Saduk također u Emaliju svojim lancem prenosilaca dugački merfu' hadis do Alija u kojem Allahov poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista je Ali, Emiru-l-mu'minin, vilajetom datim od Allaha, s.v.t., kojeg je sklopio nad Svojim aršom, tome su svjedočili Njegovi meleki, i zaista je Ali Allahov halifa i Allahov dokaz, i zaista je on Imam muslimana...”

إن علياً أمير المؤمنين، بولاية من الله عز وجل عقدها فوق عرشه، واشهد على ذلك ملائكته، وإن علياً خليفة الله وحجة الله، وإنه لامام المسلمين

 

19.    Bilježi Saduk, također u Emaliju od Ibn Abbasa: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ti si Imam muslimana i Emiru-l-mu'minin, i predvodnik onih sa svijetlim licima, i Allahov dokaz nakon mene, i velikodostojnik opunomoćenika...”

يا علي أنت إمام المسلمين، وأمير المؤمنين، وقائد الغر المحجلين، وحجة الله بعدي، وسيد الوصيين...

 

20.    Bilježi Saduk također u Emaliju od Ibn Abbasa: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ti si moj halifa nad mojim ummetom, i ti si od mene kao što je Šejs od Adema...”

يا علي أنت خليفتي على أمتي، وأنت مني كشيث من آدم...

 

21.    Bilježi Saduk također u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Ebu Zera, da je rekao: “Jednog dana bijasmo sa Poslanikom u džamiji. Pa on reče: “Na ova vrata će ući čovjek koji je Emiru-l-mu'minin i Imam muslimana. Kad se pojavi Ali Ibn Ebi Talib. Pa ga dočeka Allahov poslanik, s.a.v.a. Zatim prema nama okrenu svoje plemenito lice rekavši: “Ovo je vaš Imam nakon mene...”

(Ovaj hadis i četiri prethodna hadisa od Saduka iz Emalija prenosi Sejid Bahrejni u devetom poglavlju knjige Gajetu-l-meram. To su dugi hadisi, ali mi smo citirali samo ono što svjedoči našoj temi. A hadisi koji slijede, svaki od njih nalazi se u Gajetu-l-meramu u 13. poglavlju. )

كنا ذات يوم عند رسول الله في مسجده، فقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل هو أمير المؤمنين، وإمام المسلمين، فإذا بعلي بن أبي طالب قد طلع، فاستقبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم، فقال: هذا إمامكم بعدي...

 

22.    Saduk bilježi u Emaliju od Džabir Ibn Abdullaha Ensarija da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Ali Ibn Ebi Talib prednjači nad njima islamom, ima više od njih znanja, dok nije rekao: “On je Imam i halifa nakon mene.”

علي بن أبي طالب أقدمهم سلماً، وأكثرهم علماً، الى ان قال: وهو الامام والخليفة بعدي

 

23.    Saduk bilježi također u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Ibn Abbasa da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, čiji govor je bolji od Allahovog govora? Zaista mi je vaš Uzvišeni Gospodar naredio da Alija postavim za vašeg starješinu, Imama, halifu i opunomoćenika, i da ga uzmem za brata i pomoćnika...”

معاشر الناس من أحسن من الله قيلاً؟ إن ربكم جل جلاله، أمرني أن أقيم لكم علياً علماً وإماماً وخليفة ووصياً، وأن أتخذه أخاً ووزيراً...

 

24.    Saduk bilježi također u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Ebu Ajjaša da je rekao: “Ispeo se Allahov poslanik, s.a.v.a., na minber, držao je govor.” Zatim je iznio njegov govor, a u njemu je rečeno: “I zasta moj amidžić Ali, on je moj brat, pomoćnik, moj halifa, i izvjestilac od mene...”

صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فخطب ثم ذكر خطبته، وقد جاء فيها: وإن ابن عمي علياً هو أخي، ووزيري، وهو خليفتي، والمبلغ عني...

 

25.    Saduk bilježi također u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Emiru-l-mu'minina, a.s., da je rekao: “Jednog dana nam je govorio Allahov poslanik, s.a.v.a., pa je rekao: “O ljudi, zaista nam se uputio Allahov mjesec, zatim je govor usredsredio na opisivanje vrlina mjeseca ramazana.” Rekao sam, reče Ali: “O Allahov poslaniče, koje je djelo najbolje u ovom mjesecu?” On reče: “Čuvanje od Allahovih zabrana.” Zatim je zaplakao. Pa rekoh: “O Allahov poslaniče, šta te rasplakalo?” On reče: “O Ali, rasplakalo me ono što smatraju dozvoljenim da ti učine u ovom mjesecu, (...) o Ali, ti si moj opunomoćenik, otac moga djeteta, halifa moga ummeta u mom životu i nakon moje smrti, tvoja naredba je moja naredba, tvoja zabrana je moja zabrana...”

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، فقال: أيها الناس إنه قد أقبل شهر الله، ثم ساق الحديث في فضل شهر رمضان، قال علي: فقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: الورع عن محارم الله، ثم بكى، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: يا علي أبكي لما يُستحل منك في هذا الشهر، الى أن قال: يا علي أنت وصيي، وأبو ولدي، وخليفتي على امتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري، ونهيك نهيي...

 

26.    Saduk bilježi također u Emaliju od Ali, a.s., da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ti si moj brat, a ja sam tvoj brat. Ja sam odabran za vjerovjesništvo, a ti si odlikovan imametom. Ja imam Tenzil (Kur'an) a ti imaš tumačenje, ti si otac ovog ummeta, o Ali, ti si moj opunomoćenik i halifa, pomoćnik i nasljednik, i otac moga djeteta...”

يا علي أنت أخي وأنا أخوك، أنا المصطفى للنبوة وأنت المجتبى للامامة، أنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل وأنت أبو هذه الأمة يا علي أنت وصيي وخليفتي، ووزيري ووارثي، وأبو ولدي...

 

27.    Saduk također bilježi u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Ibn Abbasa da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a., jednoga dana u džamiji Kuba', kada su se iskupile ensarije: “O Ali, ti si moj brat, i ja sam tvoj brat, ti si moj opunomoćenik i halifa, i Imam moga ummeta nakon mene. Pomogao Allah ko ti pomogne, bio neprijatelj Allah onome ko ti bude neprijatelj.”

يا علي أنت أخي، وأنا أخوك، وأنت وصيي وخليفتي، وإمام أمتي بعدي، والى الله من والاك، وعادى الله من عاداك

 

28.    Saduk također bilježi u Emaliju dugačak hadis od Ummu Seleme, u kojem Allahov poslanik, s.a.v.a., kaže: “O Ummu Selemo, poslušaj me i posvjedoči! Ovaj Ali Ibn Ebi Talib je moj opunomoćenik i halifa nakon mene, izvršitelj mojih obećanja, i čuvar moga izvora (Kevser).”

يا أم سلمة اسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالب وصيي وخليفتي من بعدي، وقاضي عداتي، والذائذ عن حوضي

 

29.    Saduk također bilježi u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Selmana Farsija da je rekao: “Čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.a., da govori: “O muhadžiri i ensarije, želite li da vam ukažem na ono čega ako se budete prihvatili nikada nakon mene nećete zalutati?” Rekli su: “Da, o Allahov poslaniče!” Reče: “Ovo je Ali, moj brat i moj opunomoćenik, moj pomagač, moj nasljednik, moj halifa, vaš Imam. Zato volite ga kako mene volite. Poštujte ga kako mene poštujete. Zaista mi je Džebrail naredio da vam ovo kažem.”

يا معاشر المهاجرين والأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هذا علي أخي ووصيي، ووزيري ووارثي وخليفتي، إمامكم فأحبوه بحبي، وأكرموه كرامتي، فإن جبرائيل أمرني أن أقول لكم

 

30.    Saduk također bilježi u Emaliju svojim lancem prenosilaca do Zejd Ibn Erkama da je kazao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Želite li da vam ukažem na nešto, čega ako se prihvatite nećete propasti, i nećete zalutati.” Rekao je: “Zaista je vaš Imam i vaš Zaštitnik Ali Ibn Ebi Talib, zato mu pomozite, budite mu odani, pouzdajte se u njega. Zaista mi je ovo Džebrail naredio.”

ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تهلكوا، ولن تضلوا، قال: إن إمامكم ووليكم علي بن أبي طالب فوازروه وناصحوه، وصدقوه، فإن جبرائيل أمرني بذلك

 

31.    Saduk također bilježi u Emaliju od Ibn Abbasa, hadis u kojem Allahov poslanik, s.a.v.a., kaže: “O Ali, ti si Imam moga umeta, i njegov halifa nakon mene...”

يا علي أنت إمام أمتي وخليفتي عليها بعدي...

 

32.    Saduk bilježi u Emaliju također od Ibn Abbasa da je rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Zaista mi je Uzvišeni Allah objavio da mi je iz ummeta dao brata i nasljednika, halifu i opunomoćenika. Pa rekoh: “O Gospodaru, ko je on?” Pa mi je objavio: “Zaista je on Imam tvoga ummeta, i Moj dokaz nad njim poslije tebe.” Ja rekoh: “O Gospodaru, ko je on?” On reče: “To je onaj koga Ja volim i on voli Mene.” Dok nije rekao u svome govoru: “On je Ali Ibn Ebi Talib.”

إن الله تبارك وتعالى أوحى إلي أنه جاعل من أمتي أخاً ووارثاً، وخليفة ووصياً، فقلت: يا رب من هو؟ فأوحى إليّ أنه إمام أمتك، وحجتي عليها من بعدك، فقلت: يا رب من هو؟ فقال: ذاك من أحبه ويحبني، الى أن قال في بيانه: هو علي بن أبي طالب

 

33.    Bilježi Saduk u Emaliju od Imama Sadika, a.s., od njegovih očeva, merfu' predaju u kojoj kaže: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “Kada sam uzdignut na nebo obavezao me moj Gospodar o Aliju: “Zaista je on Imam bogobojaznih, predvodnik onih lica svijetlih, poglavar vjernika...”

لما اسري بي الى السماء عهد الي ربي جل جلاله في علي: إنه إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، ويعسوب المؤمنين...

 

34.    Bilježi Saduk u Emaliju svojim lancem prenosilaca od Imam Ride, a.s., od njegovih očeva, merfu' predaju od Allahovog poslanika, s.a.v.a., da je rekao: “Ali je od mene, i ja sam od Alija. Allah je u ratu s onim ko ratuje protiv Alija. Ali je Imam svijeta nakon mene.”

علي مني وأنا من علي، قاتل الله من قاتل علياً، علي إمام الخليقة بعدي

 

35.    Šejhu-t-Taife, Ebu Džafer Muhammed Ibn Hasan Et-Tusi u Emaliju, svojim lancem prenosilaca koji vodi do Ammara Ibn Jasira prenosi da je on rekao: “Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a., Aliju: “Zaista te Allah ukrasio ukrasom, od kojeg Njemu dražeg nema. Ukrasio te zuhdom na dunjaluku učinivši te da od njega ne dobiješ ništa, niti da on okrnji od tebe išta. Dao ti je ljubav prema potrebitima, učinivši te zadovoljnim da te oni slijede, i da oni budu zadovoljni tobom kao Imamom. Pa blago onom ko te voli i ko potvrdi tvoje pravo. A teško onom ko te mrzi i bude te nijekao...”

إن الله زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب الى الله منها، زينك في الزهد بالدنيا فجعلك لا ترزأ منها شيئاً، ولا ترزأ منك شيئاً، ووهب لك حب المساكين، فجعلك ترضى بهم أتباعاً، ويرضون بك إماماً، فطوبى لمن أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبغضك وكذب عليك...

 

36.    Također Šejh Tusi bilježi u Emaliju svojim lancem prenosilaca od Alija, kada je sa minbera u Kufi rekao: “O ljudi, zaista kod Allahovog poslanika, s.a.v.a., za mene ima deset osobina, koje su mi draže od onoga što Sunce obasjava. Rekao mi je: “O Ali, ti si moj brat i na Ovom i na Onom svijetu, ti si mi najbliže stvorenje na Sudnjem danu, tvoje mjesto u Dženetu je naspram moga, ti si moj nasljednik, ti si moj opunomoćenik nakon mene u mojim obećanjima i mojoj porodici, ti si moj čuvar u mome Ehli bejtu kada nisam tu, ti si Imam moga ummeta, ti upravljaš pravedno među mojim podanicima, ti si moj prijatelj, a moj prijatelj je Allahov prijatelj, a tvoj neprijatelj je moj neprijatelj, a moj neprijatelj je Allahov neprijatelj.”

أيها الناس إنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشر خصال، هن أحب الي مما طلعت عليه الشمس، قال لي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأنت أقرب الخلائق إليَّ يوم القيامة، ومنزلك في الجنة مواجه منزلي، وأنت الوارث لي، وأنت الوصي من بعدي في عداتي وأسرتي، وأنت الحافظ لي في أهلي عند غيبتي، وأنت الامام لأمتي، وأنت القائم بالقسط في رعيتي، وأنت وليي، ووليي ولي الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله

 

37.    Saduk bilježi u knjizi En-Nususu ale-l-eimmeti, svojim lancem prenosilaca od Hasana Ibn Alija da je rekao: “Čuo sam da Allahov poslanik, s.a.v.a., govori Aliju: “Ti si nasljednik moga znanja, i rudnik moje mudrosti, i Imam nakon mene.”

أنت وارث علمي، ومعدن حكمي، والامام بعدي

 

38.    U knjizi En-Nususu ale-l-eimmeti, Saduk također bilježi svojim lancem prenosilaca do Imrana ibn Hasina da kaže: “Čuo sam Allahovog poslanika, s.a.v.a., kako govori Aliju: “A ti si Imam i Halifa nakon mene.”

وأنت الامام والخليفة بعدي

 

39.    U knjizi En-Nususu ale-l-eimmeti, Saduk također bilježi svojim lancem prenosilaca do Alija, a.s., da je rekao:“Rekao je Allahov poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ti si opunomoćenik nad umrlima u mome Ehli bejtu, a Halifa živima moga ummeta...”

يا علي أنت الوصي على الأموات من أهل بيتي، والخليفة على الاحياء من أمتي...

 

40.    U knjizi En-Nususu ale-l-eimmeti, Saduk također bilježi svojim lancem prenosilaca do Hasan Ibn Alija, a.s., da je rekao:

“Kada je Allah, s.v.t., objavio: a srodnici, oni su preči jedni drugima u Knjizi Allahovoj, upitao sam Allahovog poslanika o njegovom objašnjenju. On reče: “Vi ste srodnici, pa kada je umrem, tvoj otac Ali je preči meni i mome položaju, a kada tvoj otac prođe, pa tvoj brat Hasan je preči njemu, a kada prođe Hasan, pa ti si tome preči...”

لما أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، سألت رسول الله عن تأويلها، فقال: أنتم أولو الأرحام، فإذا مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني، فإذا مضى أبوك، فأخوك الحسن أولى به، فإذا مضى الحسن، فأنت أولى به...

 

Ovo je kraj onoga što smo željeli predstaviti u ovom na brzu ruku priređenom pismu, a što se tiče onoga što je ostalo od hadisa, pa to je poput buketa u odnosu na pupoljak, ili pak poput kapi vode prema moru, tako da je jedan dio od toga dovoljan, ve-l-hamdulillahi rabbi-l-alemin.

Selam

- Š -