Pismo 33 (pitanje)

25. Zu-l-hidže 1329. godine po H.

 

 

 

Kada je Alija i Haruna opisao kao dvije zvijezde?

 

 

Nije nam jasna zbilja vaših riječi da je Poslanik, s.a.v.a., Alija i Haruna opisao kao dvije iste zvijezde, kada je to učinio?

Selam

- S –

 


Pismo 34 (odgovor)

27. Zu-l-hidže 1329. godine po H.

 

 

1. Dan Šebera, Šubejra i Mušbira.

2. Dan bratimljenja.

3. Dan zatvaranja vrata.

 

Pretraži Vjerovjesnikovu, s.a.v.a., siru, i naći ćeš ga kako opisuje Alija i Haruna kao dvije zvijezde na nebu, i kao dva oka u glavi, nijedan od njih se ni po čemu ne razlikuje u svome ummetu od onog drugog u svome ummetu.

 

1.   Zar ga ne vidiš kako ne želi da se Alijeva djeca zovu drugačije nego li djeca Harunova? Nazvao ih je Hasanom, Husejnom i Muhsinom.

Pa je rekao:

 “Zaista sam im nadjenuo imena Harunove djece Šebera, Šubejra i Mušbira.”

(U onome što bilježe muhaddisi svojim vjerodostojnim putevima tradiranja iz sunena Allahovog poslanika, s.a.v.a., na 165. i 168. stranici, 3. sveska u El-Mustedreku, možeš naći jasan hadis o tome. Koji je vjerodostojan u skladu sa kriterijima obaju šejhova (Buharije i Muslima). Bilježi ga također i Imam Ahmed među hadisima o Aliju na 98. stranici prvog sveska Musneda. Bilježi ga i Ibn Abdulber u biografiji Poslanikovog unuka Hasana, a.s., u El-Isti'abu. Čak ga bilježi i Zehebi u Talhisu, jer je sahih, i pored svoje odurne pristrasnosti i očite zalutalosti od Haruna ovog ummeta, i njegovih Šebera i Šubejra. Bilježi ga El-Begavi u Mu'džemu te Abdulgani u El-Idahu. Kao što stoji u Es-Sava'iku el-Muhrike na 115. stranici od Selmana, isto tako i Ibn Asakir. )

Ovom je potvrdom želio ukazati na sličnost dvaju Haruna, i uopćavanje njihove sličnosti u svim položajima i značaju.

 

2.   Upravo s ovom istom namjerom on uzima Alija za svoga brata. Zbog toga između svih njih, odabira njega. Kako bi potvrdio općenitost sličnosti položaja dvaju Haruna koje imaju naspram svoje braće. S namjerom da se ukaže kako ne postoji razlika među njima dvojicom. Poslanik, s.a.v.a., je, kao što si čuo, dva puta bratimio ashabe. Prvi put su Ebu Bekr i Omer bili braća, te Osman i Abdurahman ibn Avf. A prilikom drugog bratimljenja Ebu Bekr i Haredže ibn Zejd su bili braća, te Omer i Atban Ibn Malik. Međutim, Ali je u obje prilike bio brat Poslaniku, s.a.v.a., što već znaš. Nemamo prostora da ispričamo sve što je o tome zabilježeno od pouzdanih tekstova svojim vjerodostojnim putevima od Ibn Abbasa, Ibn Omera, Zejda Ibn Erkama, Zejda Ibn Ebi Evfija, Enesa Ibn Malika, Huzejfe Ibn Jemanija, Mahdudž Ibn Jezida, Omera Ibn Hattaba, Bera'a Ibn Aziba, Ali Ibn Ebi Taliba i drugih. Također mu je rekao Allahov poslanik, s.a.v.a.:

“Ti si moj brat na Dunjaluku i na Ahiretu.”

(Bilježi ga Hakim na 14. str., 3. sveska u El-Mustedreku, od Ibn Omera putem dvaju vjerodostojnih lanaca koji su sahih u skladu sa kriterijima obaju šejhova. Zehebi ga bilježi u Talhisu, zbog neospornosti njegove vjerodostojnosti. Bilježi ga Tirmizi onako kako ga od njega prenosi Ibn Hadžer na 73. stranici Es-Sava'iku-l-muhrike. Pogledaj sedmi hadis, drugog poglavlja, devete glave u Savaiku. Svako ko se od onih što bilježe siru i povijest sreo sa hadisom bratimljenja prihvatio ga je neospornom ocjenom.)

Već sam ti govorio u 20. pismu o njegovim riječima, kada je uhvatio Alija za vrat i rekao: “Zaista ovo je moj brat i opunomoćenik, i moj (zamjenik) halifa među vama, pa slušajte ga i pokoravajte mu se.”

Jedanput je Poslanik, s.a.v.a., pred ashabe izišao ozarenog lica. Pa ga Abdurahman Ibn Avf upita zašto je radostan.

On reče:

“Radosna vijest mi je stigla od Gospodara moga, o mome bratu i amidžiću, i kćeri mojoj, da je Allah vjenčao Alija i Fatimu...”

(Bilježi ga Ebu Bekr El-Harazmi, kao na 103. stranici Es-Sava'iku-l-muhrike. )

بشارة اتتني من ربي في أخي وابن عمي وابنتي بأن الله زوج علياً من فاطمة…

Kada je odabranica svih žena svijeta dovedena kao nevjesta svome suprugu, gospodinu Ehli bejta, a.s., rekao je Vjerovjesnik, s.a.v.a.:

“O Ummu Ejmen, zovi mi moga brata.” Ona reče: “On je tvoj brat, a ti udaješ svoju kćer za njega?” On reče: “Da, o Ummu Ejmen, pa ona pozva Alija i on dođe...”

(Bilježi ga Hakim na 159. stranici 3. sveska u El-Mustedreku. Zehebi ga bilježi u Talhisu, zbog neupitne vjerodostojnosti. Prenosi ga Ibn Hadžer u 11. poglavlju Es-Savaiku-l-muhrike. Svako ko govori o udaji hazreti Zehre, spominje i ovaj hadis bez izuzetka. )

I koliko je puta pokazao prema njemu govoreći:

“Ovo je moj brat i amidžić i zet i otac moje djece.” (هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي)

(Širazi ga biljeći u El-Elkabu, Ibn Nadžar ga prenosi od Ibn Omera, prenosi ga El-Muteki El-Hindi u Kenzu-l-ummalu, kao i u Muntehabu-l-Kenzi, štampanom na marginama Musneda. Pogledaj drugi stubac margina na 32. stranici, petog sveska.)

 

Jedanput je razgovarao sa njim pa mu reče:

“Ti si moj brat i moj prijatelj.”

(Bilježi ga Ibn Abdulber u biografiji o Aliju u El-Isti'abupozivajući se na Ibn Abbasa.) 

 

Drugi put razgovarajući sa njim reče:

“Ti si moj brat i moj prijatelj, i bliski drug u Džennetu.”

 (أنت أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة)

(Bilježi ga Hatib, to je 6105. hadis u Kenzu-l-ummaluna 402. stranici, šestog sveska. )

Jedanput mu se obratio u slučaju koji se desio između njega, brata mu Džafera i Zejd Ibn Harisa, rekavši:

“A što se tebe Ali tiče, pa ti si moj brat, i otac djece moje, i od mene i za mene...”

 (وأما أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني والي)

(Bilježi ga Hakim na 217. stranici, 3. sveska El-Mustedreka, vjerodostojnim lancem u skladu sa kriterijima Muslima. Zehebi priznaje da je u skladu sa ovim uvjetom vjerodostojan u svome Talhisu.)

Jednog dana oporučivajući mu, reče:

“Ti si moj brat, i moj pomagač, izmirit ćeš moj dug i ispuniti moja obećanja...”

 (أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبرئ ذمتي)

(Bilježi ga Taberani u El-Kebiruod Ibn Omera, prenosi ga El-Muteki El-Hindi u Kenzu-l-ummalu i Muntehabu. Pogledaj Muntehab na marginama str. 32, petog sveska El-Mustedreka. )

Kada mu se približila smrt – nek su mu moj otac i mati žrtve – rekao je:

“Pozovite mi brata.” Pa pozvaše Alija, i on mu reče: “Približi mi se!” pa mu se primakao i naslonio ga na sebe, pa je tako bio, a on je pričao njemu sve dok njegova časna duša nije izišla, pa ga malo njegove pljuvačke poprskalo...”

(Bilježi ga Ibn Sa'd na 51. stranici u 2. svesku u Tabekatu. Isto tako nalazi se i na 55. stranici, 4. sveska Kenzu-l-ummala. )

Rekao je Poslanik, s.a.v.a.:

“Na džennetskim vratima piše: Nema božanstva osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik, Ali je brat Allahovog poslanika...”

مكتوب على باب الجنة: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، علي أخو رسول الله…

(Bilježi ga Taberani u El-Evsatu, Hatim u El-Mutefiku ve-l-mufteriku, prenosi ga autor Kenzu-l-ummala. Pa pogledaj u njegovom Muntehabu koji se nalazi na marginama 35. stranice 5. sveska Ahmedovog Musneda. Na marginama 46. stranice prenosi ga od Ibn Asakira. )

 

Allah, s.v.t., je u noći mebit (kada je Ali, a.s., proveo noć u Poslanikovoj postelji umjesto njega) objavio Džebrailu i Mikailu:

“Ja sam vas pobratimio, i život jednog sam učinio dužim od života drugog. Pa koji od vas nad svojim životom daje prednost životu svoga brata? Pa obojica odabraše život. Pa im Allah objavi: “Zašto niste poput Ali Ibn Ebi Taliba, Ja sam pobratimio njega i Muhammeda, s.a.v.a. Pa je Ali legao u njegovu postelju kako bi žrtvovao sebe, davši njegovom životu prednost nad svojim. Siđite obojica na zemlju i čuvajte ga od neprijatelja. Siđoše njih dvojica. Pa mu je Džebrail bio pokraj glave, a Mikail pokraj nogu. Pa se oglasi Dežbrail: “Blago tebi! Ko je poput tebe o sine Ebu Talibov, tobom se Allah melekima hvali! Tada Allah, s.v.t., objavi ajet: I među ljudima je onaj koji prodaje sebe tražeći zadovoljstvo Allahovo. (2:207)...”

(Bilježe ga autori Sunena u svojim Musnedima. O njemu ukratko govori i imam Fahrudin Razi u komentaru ovog ajeta na 189. stranici, 2. sveska u Tefsiru-l-kebiru. )

Ali, a.s., je govorio:

“Ja rob sam Allahov, brat resulullahov, ja sam najveći istinoljubac, ove riječi poslije mene ko kaže, laže.”

أنا عبدالله وأخو رسوله، وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي الا كاذب

(Bilježi ga Nesai u El-Hasaisu el-Alevijje, i Hakim na 112. stranici, 3. sveska u El-Mustedreku, a Ibn Ebi Šejbe i Ibn Ebi Asim u Es-Sunne, Ebu Ne'im u El-Ma'refe. Prenosi ga El-Muteki El-Hindi u Kenzu-l-ummalu i u El-Muntehabu. Pa pogledaj u El-Muntehab koji se nalazi na marginama Ahmedovog Musneda an 46. stranici. )

Ali, a.s., je rekao:

“Tako mi Allaha, ja sam njegov brat i pomagač, i amidžić i nasljednik njegovog znanja, pa ko mu je od mene preči?”

والله اني لاخوه ووليه، وابن عمه ووارث علمه، فمن أحق به مني؟

(Pogledaj 126. stranicu, 3. sveska El-Mustedreka. Bilježi ga i Zehebi u Talhisu, siguran u njegovu vjerodostojnost.)

 

Na dan vijećanja rekao je Osmanu, Abdurahmanu, Sa'du i Zubejru:

“Zaklinjem vas Allahom, da li među vama osim mene ima iko ko je pobratim Allahovog poslanika onog dana kada je bratimio muslimane?” Rekoše: “Vallahi nema.”

أنشدكم الله هل فيكم أحد آخى رسول الله بينه وبينه، اذ آخى بين المسلمين غيري، قالوا: اللهم لا

(Bilježi ga Ibn Abdulber u biografiji o Aliju u El-Isti'abu,  kao i više relevantnih autoriteta.)

Kada je na dan Bedra Ali stao pred Velida, ovaj ga upita:

“Ko si ti?” Ali reče: “Ja sam rob Allaha i brat resulullaha...”

(قال له الوليد: من أنت؟ قال علي: أنا عبدالله وأخو رسوله)

(Bilježi ga Ibn Sa'd u Bitki na Bedru u knjizi Et-Tabekat, na 15. stranici, u prvo dijelu, 3. sveska. )

 

Pitao ja Ali, a.s., Omera za vrijeme njegovog hilafeta rekavši mu:

“Šta misliš, kada bi ti došla grupa Jevreja pa ti neko od njih rekao: “Ja sam Musaov amidžić.” Da li bi mu dao prednost nad njegovim prijateljima?” On reče: “Bih.” Ali reče: “Pa ja sam Allaha mi, brat Allahovog poslanika i njegov amidžić.” Omer tada skide svoj ogrtač, prostrije ga pa reče: “Tako mi Allaha, samo ćeš na njemu sjediti, sve dok se ne rastanemo. Ali je sjedio na ogrtaču, a Omer naspram njega, pa se rastadoše. To je učinio priznavši pravo Poslanikovom bratu i amidžiću.”

أرأيت لو جاءك قوم من بني اسرائيل، فقال لك أحدهم: أنا ابن عم موسى، أكانت له عندك أثرة على أصحابه، فقال: نعم، قال: فأنا والله أخو رسول الله، وابن عمه، فنزع عمر رداءه فبسطه، وقال: والله لا يكون لك مجلس غيره حتى نتفرق، فلم يزل جالساً عليه، وعمر بين يديه حتى تفرقوا، بخوعاً لأخي رسول الله وابن عمه

(Bilježi ga Darekutni, kao i Ibn Hadžer u Es-Savaiku el-muhrike, u 11. glavi na 107. stranici, kada govori o ajetu ljubavi prema bližnjim. )

 

3.    Odvede nas pero od teme, zato kažem:

“Naredio je Poslanik, s.a.v.a., da ashabi zatvore vrata prema džamiji, kako bi se džamija sačuvala čistom od džunup osoba. Međutim, ostavio je Alijeva vrata. I dozvoljeno mu je od Uzvišenog Allaha da u džamiji može bit džunup, kao što je to bilo dozvoljeno i Harunu. Ovo nam ukazuje na općenitu sličnost između dvaju Haruna, a.s.

Ibn Abbas je rekao:

“Zatvorio je Allahov poslanik, s.a.v.a., vrata prema džamiji osim Alijevih vrata. Pa je on ulazio u džamiju u stanju džunupluka, jer tuda je prolazio, nije osim toga imao drugi put...”

وسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبواب المسجد غير باب علي، فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره...

(Ovo je dugačak hadis, koji sadrži deset Alijevih karakteristika, a kojeg smo već naveli u 13. odgovoru (26. pismu). )

U hadisu vjerodostojnom u skladu sa kriterijima obaju šejhova, Omer Ibn Hatab kaže:

“Ali Ibn Ebi Talibu je dato troje. Da mi je samo jedno od to troje bilo bi mi draže od riđih kamila. Žena mu je Fatima kćerka Allahovog poslanika. Ostao je nastanjen u džamiji zajedno sa Allahovim poslanikom, pa mu je u njoj bilo dozvoljeno ono što je dozvoljeno Poslaniku. I zastava na dan Hajbera.” 

لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاثاً، لأن تكون لي واحدة منها أحب الي من حمر النعم، زوجته فاطمة بنت رسول الله، وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له ما يحل له فيه، والراية يوم خيبر

(Hadis se nalazi na 125. stranici, 3. sveska u El-Mustedreku. Bilježi ga Ebu Ja'la kao u 3. poglavlju, 9. glave u Es-Savaiku. Pa pogledaj na 76. stranici. Bilježi ga u ovom značenju, sa sličnim izrazom, Ahmed Ibn Hanbel, u hadisima Abdullaha Ibn Omera na 26. stranici 2. sveska u svome Musnedu. Prenosi ga od Omera, Abdullaha Ibn Omera, i više drugih pouzdanih prenosilaca putem različitih lanaca )

 

Jedanputa je Sa'd Ibn Malik, govorio o nekim Alijevim karakteristikama, u vjerodostojnom hadisu, pa između ostalog je rekao:

“Allahov poslanik, s.a.v.a., je isključio iz džamije svoga amidžu Abbasa i druge. Pa mu je rekao Abbas: “Nas si isključio a Alija si ostavio? Poslanik, s.a.v.a., reče: “Niti sam vas isključio niti njega ostavio! Već Allah vas je isključio a njega ostavio.”

تخرجنا وتسكن علياً؟ فقال: ما أنا أخرجتكم وأسكنته، ولكن الله أخرجكم وأسكنه

(Kao pri vrhu 117. stranice, 3. sveska u El-Mustedreku. Ovaj hadis je iz Sahiha. A bilježi ga više njih od sunijskih dokazanih i pouzdanih autoriteta. )

Zejd Ibn Erkam je rekao:

“Nekoliko ashaba Allahovog poslanika, s.a.va., imali su kućna vrata koja su se otvarala prema džamiji. Zatim je Poslanik, s.a.v.a, rekao: “Zatvorite ta vrata, osim Alijevih vrata. Pa počeše ljudi o tome pričati. Zato je ustao Allahov poslanik, s.a.v.a., pa se zahvalio Allahu i hvalio Ga. Zatim reče: “Dakle, zaista mi je naređeno da pozatvaram ta vrata osim Alijevih vrata. Pa je o tome među vama potekla priča. A ja, tako mi Allaha niti sam šta zatvorio niti otvorio. Već, naređeno mi je nešto, i to sam slijedio.”

كان لنفر من أصحاب رسول الله أبواب شارعة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سدوا هذه الأبواب الا باب علي، فتكلم الناس في ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:أما بعد فاني أمرت بسد هذه الأبواب إلا باب علي، فقال فيه قائلكم، واني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته

(Hadis koji od njega Ahmed prenosi na 369. str., 4. sveska u Musnedu. Bilježi ga Ed-Dija' također, kao u Kenzu-l-ummalu i Muntehabu. Pogledaj u El-Muntehab na margini 39. stranice, 5. sveska u El-Musnedu. )

Taberani bilježi u El-Kebiru od Ibn Abbasa da je Allahov poslanik, s.a.v.a., jedanputa ustao i rekao:

“Nisam vas od sebe isključio niti sam ga ja ostavio, već Allah vas je isključio i njega ostavio. Zaista, ja sam rob, u službi, činim ono što mi je naređeno. Ja slijedim samo ono što mi se objavljuje.”

ماأنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركته، ولكن الله أخرجكم وتركه، انما أنا عبد مأمور ما أمرت به فعلت، ان أتبع إلا ما يوحى إلي

(Od njega ga prenosi El-Muteki El-Hindi pri dnu stranice iz prethodne fusnote. )

Allahov poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“O Ali, nikome nije dozvoljeno da se u stanju džunubluka nalazi u džamiji osim meni i tebi.”

 (يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك)

(Hadis bilježi Tirmizi u Sahihu, a od njega prenosi El-Muteki El-Hindi u Muntehabu, na mjestu na koje smo ukazali u prethodnoj fusnoti. Bilježi ga Bezzar od Sa'da kao u 13 hadisu od hadisa koje Ibn Hadžer iznosi u 2. poglavlju, 9. glave u Es-Savaiku el-Muhrike. Pa pogledaj to na 73. stranici. )

Od Sa'd Ibn Ebi Vekasa, Bera'a Ibn Aziba, Ibn Abbasa, Ibn Omera i Huzejfe ibn Esida El-Gifarija se prenosi da su kazali:

“Izišao je Poslanik, s.a.v.a., u džamiju pa je kazao: “Zaista je Allah objavio Svome vjerovjesniku Musau: “Izgradi zarad Mene čistu džamiju, u kojoj neće biti nastanjen niko osim tebe i Haruna.” I zaista je Allah meni objavio da izgradim čistu džamiju u kojoj neće biti nastanjen niko osim mene i moga brata Alija.”

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الى المسجد فقال: ان الله أوحى الى نبيه موسى أن ابن لي مسجداً طاهراً لا يسكنه الا أنت وهارون، وان الله أوحى الي أن أبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلاّ أنا وأخي علي

(U hadisu kojeg od svih njih različitim putevima bilježi Ali Ibn Muhammed El-Hatib Šafei, fakih poznat kao Ibn El-Magazeli u knjizi El-Manakib. Prenosi ga vjerodstojni istraživač El-Belhi u 17 poglavlju Jenabi'u-l-meveddeh. )

 

Ovo pismo nije dovoljno široko prihvatiti sve ono što je u pouzdanim tekstovima o ovome zabilježeno od Ibn Abbasa, Ebu Se'ida El-Hudrija i Zejd Ibn Erkama, te jednog ashaba od Has'amija, Esme Binti Amisa, Ummu Seleme, Huzejfe Ibn Esida, Sa'da Ibn Ebi Vekkasa, Bera'a Ibn Aziba, Ali Ibn Ebi Taliba, Omera, Abdullaha Ibn Omera, Ebu Zerra, Ebu Tufejla, Burejde El-Eslemija, poslanikovog roba Ebu Rafi'a, Džabir Ibn Abdullaha i drugih.

U dove prenijete od Poslanika, s.a.v.a., spada i:

“Allahu moj, zaista je moj brat Musa od Tebe iskao riječima: “Gospodaru moj! Proširi mi grudi moje, i olakšaj mi stvar moju, i razveži uzao jezika mog, (da) razumiju govor moj, i učini mi pomoćnikom iz porodice moje, Haruna, brata mog. Osnaži me njime, i pridruži ga u stvari mojoj. (20: 25-32) Pa si mu objavio: “Ojačat ćemo ruku tvoju bratom tvojim i dati vama dvojici moć.” (28:35) Bože moj, zaista sam ja Tvoj rob i Tvoj poslanik, Muhammed, pa proširi mi grudi, i olakšaj mi stvar moju, i učini mi pomoćnikom iz porodice moje, Alija, brata moga...”

اللهم ان أخي موسى سألك فقال: (رب اشرح لي صدري * ويسري لي أمري * واحلل عقدة من لساني * يفقهوا قولي * واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري وأشركه في أمري) فأوحيت اليه: (سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً) اللهم واني عبدك ورسولك محمد، فاشرح لي صري، ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي...

(Bilježi ga Imam Ebu Ishak Sa'lebi od Ebu Zerra Gifarija u komentaru Božijih riječi: Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici...(5:55) u suri Maidi u Tefsiru-l-Kebiru. Slično tome prenosi istraživač El-Belhi iz Ahmedovog Musneda. )

 

Slično tome je ono što bilježi El-Bezar da je Allahov poslanik, s.a.v.a., uzeo Alija za ruku i rekao:

“Zaista je Musa tražio od svoga Gospodara da džamiju očisti Harunom, a ja zbilja tražih od svoga Gospodara da moju džamiju očisti tobom.”

ان موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، واني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك

Zatim je poslao nekog do Ebu Bekra da zatvori svoja vrata. Pa je on proučio ajet istirdža'a, (izražavajući žalost izgovorio inna lillahi ve inna ilejhi radži'un). A zatim je rekao:

“Poslušan sam i pokoran.” Zatim je poslao do Omera, zatim isto tako do Abbasa. Zatim je rekao: “Nisam ja pozatvarao vaša vrata, niti otvorio Alijeva. Već, Allah je otvorio njegova a zatvorio vrata vaša...”

ان موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، واني سألت ربي أن يطهر مسجدي بك ثم ارسل الى أبي بكر أن سد بابك، فاسترجع ثم قال: سمعاً وطاعة. ثم أرسل الى عمر، ثم أرسل الى العباس بمثل ذلك، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا سددت أبوابكم، وفتحت باب علي، ولكن الله فتح بابه، وسد أبوابكم

(Ovo je 6156. hadis u Kenzu-l-ummaluna 48. stranici, 6. sveska. )

U ovoj mjeri je dovoljno za ono što smo naumili u vezi sa sličnošću Alija Harunu u svim položajima i značaju. Selam

- Š -