Pismo 107 (pitanje)

19. Rebiu-s-sani, 1330. godine po H.

 

Kada su govorili o punomoćju?

Kada su govorili o punomoćju datom Imamu?

Kada su se pozivali na nju?

Nismo to vidjeli osim na skupu majke vjernika što je ona porekla, kao što sam to ranije kazao.

Selam

- S – 

 


Pismo 108 (odgovor)

 22 Rebiu-s-sani, 1330. godine po H.

 

 

 Pozivanja na punomoćje

 

 

Da, spominjao ga je Emiru-l-mu'minin sa minbera, a što sam ti već citirao u 104. pismu. I svi koji bilježe hadis o kući na dan pozivanja familije,prenose da se oporuka odnosi na Alija, a.s. Već smo ga u 20. pismu naveli i u njemu se nalazi nedvosmislen i eksplicitan navod o tome da je oporučio njega i učinio ga svojim halifom.

 

Imam Ebu Muhammed El-Hasan, Poslanikov unuk, velikodostojnik džennetske mladeži, kada je ubijen Emiru-l-mu'minin upriličio je nezaboravan govor u kojem je rekao: (Bilježi ga Hakim u svome Sahihu-lmustedreku, 3/172.)

“A ja Vjerovjesnikov sin, a ja Opunomoćenikov sin.”

 (...وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي ...)

 

Imam Džafer Sadik, a.s., je rekao: “Ali je sa Resulullahom, s.a.v.a., prije poslanstva gledao svjetlost i slušao glas, i rekao mu je Poslanik: “Da nisam pečat vjerovjesnika ti bi bio sudionik u vjerovjesništvu. Pa iako nisi vjerovjesnik pa zaista si ti Vjerovjesnikov opunomoćenik i nasljednik.”

(Šarhe Nehdžu-l-belagati, Ibn Ebi Hadid, 3/254, pri kraju komentara govora El-Kasi'a. )

 

كان علي يرى مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، قبل الرسالة الضوء، ويسمع الصوت )قال(: وقال له صلى اهلل

ا فإنك وصي نبي ووارثه

ً

ًكا في النبوة، فإن لم تكن نبي

عليه وآله وسلم: لوال أني خاتم األنبياء لكنت شري

 

Ovo značenje se prenosi neprekidnim lancem prenosilaca od svih Imama Ehli bejta, i ono kod njih i njihovih prijatelja spada u neophodne stvari, od vremena ashaba do dana današnjeg. 

Selman Farsi je govorio: “Čuo sam Resulullaha, s.a.v.a., da govori: “Zaista je moj opunomoćenik, i povjerenik, i najbolji čovjek kojeg ostavljam nakon sebe, koji će ispuniti moja obećanja i odužiti moj dug, Ali Ibn Ebi Talib.”

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم يقول: »إن وصيي، وموضع سري، وخير من أترك بعدي، ينجز عدتي،

ويقضي ديني، علي بن أبي طال

 

Ebu Ejub Ensari izvještava da je čuo Resulullaha, s.a.v.a., da govori hazreti Fatimi:

“Da li si znala da se Allah, dž.š., nadnio nad stanovnike zemlje i između njih je odabrao tvoga oca i učinio ga Vjerovjesnikom, zatim se nadnio drugi put i odabrao je tvoga muža, i meni je objavio pa sam te za njeg udao i uzeo ga za svoga opunomoćenika.”

نبيا ثم أطلع الثانية فاختار بعلك، فاوحى الي ً أما علمت أن اهلل عز وجل اطلع على أهل األرض فاختار منهم أباك فبعثه ؛

ً فأنكحته واتخذته

وصيا

 

Burejde prenosi: “Čuo sam Resulullaha, s.a.v.a., da govori: “Svaki vjerovjesnik ima svoga opunomoćenika i nasljednika. I zaista je moj opunomoćenik i nasljednik Ali Ibn Ebi Talib.”

(Ovaj Burejdetov hadis, te hadis Ebu Ejuba Ensarija i Selmana Farsija koje smo naveli prije ovog hadisa, citirali smo u 68. pismu. )

سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، يقول: »لكل نبي وصي ووارث، وان وصيي ووارثي عل بن أبي طالب

 

Kada bi prenosio od Imama Bakira, a.s., Džabir Ibn Jezid El-Džu'fi bi – kako stoji u njegovoj biografiji u Zehebijevom Mizanu – govorio: “Obavijestio me (حدثني وصي األوصياء) “.opunomoćenika Opunomoćenik Ummu-l-Hajr binti El-Hariš Barikijje, održala je izvanredan govor na Siffinu kojim je potakla Kufljane na rat protiv Muavije. Između ostalog ona je kazala:

“Dođite, Allah vam se smilovao pravednom Imamu, opunomoćeniku, pouzdanom, najvećem istinoljupcu...”

(Bilježi ga Imam Ebu El-Fadl Ahmed Ibn Ebi Tahir El-Bagdadi u knjizi Belagati-n-nisai', str. 41, lancem prenosilaca do Šu'bija.)

 (هلموا رحمكم اهلل الى االمام العادل، والوصي الوفي، والصديق األكبر)

 

Ovo je dio onog u čemu su prethodnici otvoreno govorili o Punomoćju u svojim govorima i obraćanjima. Ko istražuje njihova stanja, uvidjet će da su riječ (الوصي (opunomoćenik, koristili za Emiru-l-mu'minina, Alija, a.s.,poput primjene imena za značenje najodabranijeg od ljudi. Čak je autor Tadžu-l-'arusa, govoreći o korijenu riječi (الوصي (na 392. stranici u 10.svesku kazao: El-Vasijj poput ganijj, titula Alija, r.a.”

 (والوصي ـ كغني ـ: لقب علي رضي اهلل عنه)

 

Što se pak tiče onog što je o tome rečeno u njihovim stihovima, nemoguće je nabrojati ga u ovom pismu. Spomenut ćemo od toga onoliko što je dovoljno za našu intenciju.

Abdullah ibn Abbas Ibn Abdu-l-Mutallib je rekao:

وصي رسول اهلل من دون أهله * وفارسه إن قيل هل من منازل

Opunomoći Resulullah iz Ehla svoga...

 

Mugire Ibn El-Haris ibn Abdu-l-Mutallib u stihovima kojima bodri iračane na borbu protiv Muavije na Siffinu kaže:

ُّ وصي رسول اهلل قائدكم * وصهره وكتاب اهلل قد نشرا

هذا

Ovo je Resulullahov opunomoćenik...

 

(U nastavku pisma autor navodi još tridesetak primjera citirajući preko sedamdeset distiha izrečenih u različitim prilikama od različitih autoriteta.Zainteresirani istraživači mogu se obratiti originalnom tekstu na arapskom jeziku.) 

I tako dalje unedogled što ne može biti nabrojano poput ovih primjera.

Selam

- Š -